Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku. Dále se zde mohou řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy: Bleskové povodně      Ohrožené Objekty      Vodní díla      Místa omezující odtokové poměry

Kritická místa na k. ú. Dolní Poustevna se dají rozdělit do oblastí mosty, mostky a lávky, soutoky a zástavba.

Na Lučním potoce a jeho přítocích se nachází mnoho mostů, mostků, lávek a zatrubnění, které se mohou při zvýšených průtocích zanášet naplaveným materiálem a snižovat či omezovat průtočnost profilů. Ucpáním profilu dochází k vybřežování vody z koryta a zaplavování infrastruktury a objektů. V takové případě může dojít i k zaplavení míst, kde se to běžně nevyskytuje. I když se tato situace může týkat i nových a kapacitních mostů, ohroženy jsou převážně oblasti v severní části města (části Markéta a Horní Poustevna), kde se vyskytují mostky nekapacitní, mostky ve špatném stavu a neevidované lávky.

Dalšími kritickými místy jsou soutoky Lučního potoka s bezejmenným přítokem od části Nová Víska, s bezejmenným přítokem v části Horní Poustevna a s tokem od Karlínského rybníku.

Soutok Lučního potoka s bezejmenným přítokem od části Nová Víska - Nová Víska (398 m n. m.) se nachází na kopci mezi dvěma vrchy (Poustevník 455m n. m. a Roubený 461 m n. m.) a bezejmenný přítok tekoucí odtud do Lučního potoka má tedy značný spád. Od přibližného středu Nové Vísky k soutoku je rozdíl 50 m. To může mít značný vliv na rychlost vody v toku. Navíc se na jeho toku nachází 3 malá vodní díla a před soutokem podtéká hlavní silnici z obce Lobendava. Pojatá voda z luk a lesů z okolních vrchů případně z maximálně naplněných či přetékajících rybníků může značně zhoršit situaci jak u propustku pod hlavní silnicí, tak i u soutoku s Lučním potokem a následně níže ve městě a jeho částech. Tento stav ještě zhoršuje přítok z rybníku na k. ú. Lobendava, který se vlévá do Lučního potoka pár metrů nad soutokem. Všechny tyto přítoky mohou mít kaskádovitý negativní vliv na vývoj povodňové situace.

Soutok Lučního potoka s bezejmenným přítokem od části Horní Poustevna - tok vedoucí od Německých hranic spolu se svými přítoky má přírodní charakter a taktéž značný spád. Od nejvyššího bodu toku směrem dolů k soutoku činí rozdíl 30 m. Před soutokem podtéká bezejmenný přítok hlavní silnici, kde se nachází zanesený propustek, Při nadměrných srážkách, ke kterým mohou přispět i splachy z okolních kopců, může dojít k vybřežení vody na komunikaci Lobendavská a zatopení nemovitosti č. p. 148.

Soutok Lučního potoka s bezejmenným přítokem od Karlínského rybníku - tok od Karlínského rybníku protéká z velké části údolím. Tento tok by mohl způsobit větší škody při maximálním odtoku z Karlínského rybníku, ke kterým by se mohly připojit i splachy z kopců po levé straně toku. Větší problémy zde však nevznikají.

Poslední oblastí kritických míst jsou zástavby kolem ulic Luční a Pod Náhonem a ve městě od spojnice ulic Lobendavská a Karlínská. Nemovitosti se nacházejí buď v bezprostřední blízkosti toku nebo pod úrovní toku. Při zvýšené hladině tyto stavy mohou způsobovat vyplavení sklepů nebo samotných nemovitostí.