Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku. Dále se zde mohou řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod. (Místa omezující odtok)

Kritických míst na k. ú. Krásná Lípa se vyskytuje velké množství. Níže jsou uvedeny a popsány ty nejproblémovější podle toho, v jaké části se nacházejí a s čím souvisejí.

Největší problémy z pohledu kritických míst jsou ve městě Krásná Lípa. Dále se vyskytují problémy v místních částech Krásný Buk, Dlouhý Důl a Kyjov. V částech Kamenná Horka, Hely, Sněžná, Vlčí Hora a Zahrady se díky své poloze těchto částí na kopci nevyskytují závažnější problémy. V extrémních případech (dlouhodobé vydatné srážky, extrémní srážky - nad 100 mm déle než 24 hod) však zde může lokálně dojít k sesuvům půdy a splachům ze zpevněných ploch (silnice) a okolních luk.

V případě zmínky o možném zaplavení silnice může dojít k tzv. aquaplaningu (ztráta přilnavosti pneumatiky k vozovce vlivem vody, která se dostala mezi pneumatiku a vozovku), kvůli čemuž by mělo dojít k uzavření silnice nebo omezení rychlosti.

Krásná Lípa

Řeka Křinice

 • Potoční ulice - zde jsou domy velice blízko koryta a profil toku je zde sice vysoký, ale úzký. Tok od svého pramene přibírá spoustu vody z okolních kopců, což se v těchto zúžených profilech rychle projeví. Při zvýšených srážkách dochází k vybřežování vody z koryta a zaplavení přilehlých objektů.
 • Studánecká a Kovářská ulice (podél toku) - hrozí stejný stav jako v bodě 1.
 • Zatrubnění toku ve středu města (vpusť před parkem u MěÚ a výpusť za náměstím) - zde hrozí zvlášť kvůli povaze toku možnost ucpání vpustě, vylití vody mimo koryto a zaplavení přilehlých objektů. Případně může dojít k proudění vody směrem k náměstí, čímž by byli ohroženi i řidiči jedoucí po Varnsdorfské či Masarykově ulici. Může nastat i situace, kdy při přeplnění zatrubnění  začne vyvěrat voda z kanálů nad zatrubnění a zaplavovat silnici i náměstí.
 • Soutok Křinice a přítoku od Cimráku - koryto je zde udržované, při zvýšených průtocích však může dojít k ucpání průtočných profilů mostků na přítoku od Cimráku, což by mělo za následek vybřežování vody z koryta. Ihned za soutokem navíc řeka podtéká silnici v zatrubnění. Ucpání vpustě zatrubnění pod silnicí může zaplavit přilehlou nemovitost a hlavně infrastrukturu.
 • !!! U spojnice ulic Kyjovská a Strádalova je z minulých let i z místního šetření vypozorován velký problém s rozlivem. Zde se voda vylévá jako první oproti ostatním místům ve městě, včetně začátku obce. Toto místo je potřeba dobře hlídat již při mírně zvýšených srážkách, jelikož zde nedochází k zatopení jen objektů, ale i infrastruktury. Při přelití vody je nutné zařídit objízdnou trasu, omezení rychlosti nebo úplné uzavření silnice.

Přítoky

 • !!! Na hlavním přítoku (od rybníku Cimrák) se nachází další z nejvíce kritických míst ve městě. Pod rybníkem, při v toku přítoku mezi nemovitosti je zde zúžený profil, který je ve velmi špatném stavu (rozebrané kamení v korytě, mezery mezi kameny prorostlé trávou a jinými rostlinami, nedostatečný průtočný profil mostku). Přibližně 5 m od mostku tok podtéká budovu Hostelu Lípa a za náměstím se stéká s řekou Křinicí. Zúžený profil způsobuje problémy přilehlým nemovitostem, které jsou zde často vyplavovány. Koryto, mostek ani vpusť pod Hostelem nejsou kapacitní a je tedy pravděpodobný i další výskyt rozlivů. Mimo vody může ohrožovat nemovitosti i odplavitelný materiál v toku, např. kameny. Ty mohou způsobit věcné škody na majetku a částečně způsobit destrukci koryta.

Rybníky

 • Cimrák - jediný rybník, který je opravený a má manipulační řád. Opravená hráz, výpusť a celkový obvod rybníku, který má dostatečnou retenční schopnost, snižuje riziko zvláštních povodní. Odtok z rybníku je také částečně upraven. Jediné riziko zvýšení hladiny a zvýšeného odtoku hrozí od nadměrných extravilánových splachů a rybníku Dvoják.
 • Dvoják - rybník nacházející se nad městským parkem je ve velmi špatném stavu, zarostlý a propouští. Nejvíce mu při deštích zvyšují hladinu extravilánové splachy. Kvůli jeho stavu a poloze je nebezpečný. Při maximálním naplnění může dojít k přelití vody přes hráz a následnému toku vody do městského parku. Extrémní situace by mohla nastat při přelití vody na silnici sousedící s rybníkem, po které se díky prudšímu svahu dostane dolů do města a může ohrozit jak auta na silnici, tak i objekty za náměstím. Druhou nebezpečnou situací je zvýšený odtok z Dvojáku do Cimráku.
 • (Vodní plochy a vodní díla)

Extravilánové splachy

 • S extravilánovými splachy jsou největší problémy v ulicích Havlíčkova a Roosveltova. Je to způsobeno rozsáhlými loukami nad touto oblastí. Retenční schopnost luk není příliš vysoká a tím dochází k rychlému splachu vody dolů mezi nemovitosti.
 • (Bleskové povodně)

Krásný Buk

Řeka Křinice

 • Od hlavního mostu přes Křinici u odbočky na Kyjov již koryto není regulováno a má ryze přírodní charakter. Řeka teče přírodním nezastavěným údolím směrem do části Dlouhý Důl a Kyjov. Je nutné brát v úvahu možné zaplavení silnice u soutoku s pravostranným přítokem.
 • ČOV - nově zbudovaná čistička vedle koryta řeky je sice na vyvýšeném místě, ale jisté ohrožení od rozvodněné řeky zde může hrozit.

Přítoky

 • U již zmíněného hlavního mostu se ke Křinici přidává pravostranný přítok. Vzhledem k povaze okolí toku je ohrožujícím tokem. Most u soutoku je kapacitní, ovšem tok přitéká pod úhlem 90°, což může při větším odtoku poničit hranu mostu.

Extravilánové splachy

 • Splachy ohrožují v části Krásný Buk pouze infrastrukturu. Jde o silnici jak směrem na část Zahrady, tak i na Dlouhý Důl, po celé své délce.

Dlouhý Důl

 • Řeka Křinice - protéká údolím, kde ohrožuje minimum nemovitostí
 • Rybník Šiml - je poslední ze tří, které se zde nacházely nad sebou. Rybník protékající přírodní krajinou je ve velmi špatném stavu. Při zvýšeném odtoku následně zvyšuje hladinu řeky Křinice. Přítok Křinice od Šimlu protéká údolím a ohrožuje tedy pouze infrastrukturu u soutoku.
 • Extravilán - podobné jako u Krásného Buku

Kyjov

 • Přehrada - neregulovatelná problémová vodní nádrž. Přehrada není v nejlepším stavu - přítok i odtok. Problémová je i vodoteč napájející přehradu.
 • !!! Další z nejproblémovějších míst je hospoda Na Fakultě. Ta je velice často vyplavována extravilánovými splachy, už při mírně zvýšených srážkách. Svažitý terén nad hospodou (jak louky, les či silnice) přispívá ke zvýšeným odtokům z kopce. Ke splachům se v tomto úseku přidává ještě voda z bezejmenné vodoteče naproti hospody, pramenící na protějším kopci. Strouha, která by měla vodu odvádět do řeky Křinice je zanesená a nesplňuje svoji funkci. Tím se voda do řeky dostává po silnici, kde mezitím vyplavuje níže položenou hospodu.