Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:    Vodní díla     Bleskové povodně     Místa omezující odtokové poměry    Ohrožené objekty

Budeme-li postupovat podél toku Labe, pak prvním kritickým místem je jižní cíp Litochovic v blízkosti viaduktu pro místní dopravu. V této části se nacházejí jednak nemovitosti ohrožované rozlivem Labe, ale také zde ústí zatrubněný Litochovický potok a část místní kanalizace (ta je odtud přečerpávána severně k čistírně odpadních vod umístěné v Prackovicích). Druhý viadukt v Litochovicích (jsou zde zaznačeny výšky kulminací z předchozích povodní) bývá taktéž zaplavován – toto zaplavení představuje komplikace pro dopravní dostupnost – v jeho blízkosti se však nenachází žádné ohrožené objekty.

Na Litochovickém potoce mohou nastat problémy cca 50 m před vtokem do zatrubnění – systém není příliš udržován a koryto je místy mělké a nacházejí se zde také splavitelné předměty v blízkosti toku – v případě navýšení hladiny a omezení odtokových poměrů v korytě může dojít k lokálním rozlivům, jež budou svižně postupovat směrem ke křižovatce u Litochovické knihovny. (zde)

V části Prackovice je nejvíce kritickým místem z hlediska rozlivu Labe zástavba domů v oblasti mezi železniční tratí a tokem. Tyto objekty, stejně tak jako objekty v blízkosti viaduktu v Litochovicích je nutné přednostně varovat v případě hrozícího nebezpečí povodně, případně provést navazující kroky k zabezpečení obyvatel a jejich majetku.

Za kritické je také nutné považovat komunikace, jež v případě splachů splavují západní a severozápadní stráně a ústí u obecního úřadu. Podél těchto komunikací jsou umístěny soukromé nemovisti a pozemky. Splachy u obecního úřadu pokračují po návsi a směřují po cestě v blízkosti kostela směrem k pěšímu podchodu pod tratí. Tato lokalit vzhledem k množství vody, jež se zde může při intenzivních srážkách koncentrovat, taktéž zahrnujeme do výčtu kritických míst.

Extravilánové splachy dále ovlivňují situaci na drobném vodním díle severně od obecního úřadu. Odtok z vodního díla je nekontrolovaný a probíhá zpravidla podél místních komunikací nebo po nich (viz. schema).