Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:       Záplavové území       Vodní plochy a vodní díla         Ohrožené objekty       Bleskové povodně        Místa omezující odtokové poměry

Budeme-li postupovat podél toku Huťského potoka, pak první kritickým místem je oblast, kde potok rázně vtéká do zastavěné části obce a kde se na toku nacházejí první mostky a lávky propojující rekreační i obytné objekty s hlavní páteřní komunikací v obci. V části Rokytno se Huťský potok spojuje s levostranným bezejmenným přítokem. Právě v této části, zejména v případě srážek východně od obce, existuje nebezpečí vylití toků mimo mělké koryto a vznik lokálních rozlivů.

V části Horní Rokytnice před soutokem s Černým potokem mohou vznikat problémy spjaté s povodněmi na levém břehu u hřiště. V lokalitě v blízkosti restaurace na potoce se nachází domek přímo na mostním tělese a o několik desítek metrů níže na pravém břehu je nízko nad hladinou zbudován domek, jehož může ohrožovat zvýšená hladina toku. V nejvíce zastavěné části Horní Rokytnice je tok pod soutokem již regulován a lokalita je ohrožována jen extrémní povodní s velmi strmým nástupem. U objektu č. p. 604 je umístěna velmi nízko nad tokem lávka pro pěší, která může zadržovat případné splaveniny a negativně ovlivňovat situaci v případě nastání povodně.

Černý potok, nejvýraznější přítok Huťského p., je nevyzpytatelný podél celého svého toku. Kritickými místy na jeho toku jsou objekty v bezprostřední blízkosti toku a dále místa, kde lemuje nebo křižuje místní komunikace a cesty.

Dále podél Huťského p. až k tenisovým kurtům a sportovní hale je tok držen v poměrně širokém korytě a je křižován kapacitními mostky a lávkami. Místy je Huťský potok zaveden do dostatečně kapacitního zatrubnění, kde není možné objektivně kontrolovat jeho průtočnost. V této části obce se k toku přidávají dvě nenápadné vodoteče z části Horní ves. V těchto vodotečích je koncentrován strmý odtok z vrchu Stráž. V této části je tok přemostěn (u objektu č. p. 277) - v případě výrazného navýšení hladiny může dojít k zadržování nečistot a omezování průtočnosti Huťského p.

Dalším kritickým místem na toku je oblast, kde se k Huťskému potoku přidává vodoteč ze sídliště. Tato vodoteč před vtokem do zatrubnění (u objektu č. p. 190) je neregulovaná, výrazně ovlivněná srážkami a následnými splachy v oblasti a jsou na ní umístěny zadržovací mříže. Ty mohou zadržovat splaveniny a tím omezovat průtok a způsobovat lokální rozlivy. Vodoteč pokračuje pod komunikací, na chvíli vyúsťuje na zatravněné parcele na pravém břehu Huťského potoka a dále pokračuje zatrubněním až do Huťského p. Pod tímto soutokem jsou v toku místy nálety dřevin. Na toku ze sídliště jsou za kritická místa považovány propustky na toku, které nemají kapacitu pojmout vysoké průtoky při intenzivních srážkách – vodoteč tedy ohrožuje i objekty podél svého toku. Komplikace v případě srážek působí v místě i jímky s nedostatečnou kapacitou.

Pod náměstím v délce cca 170 metrů je tok zcela zatrubněn. Kapacitně je zatrubnění dostačující, nicméně problematický může být stav stavby – poškozené armatury, místy poškozené postranní zdi a četné předměty v korytě mohou zhoršovat odtok a v konečném důsledku v případě nastání povodně může dojít k dalšímu zhoršování stavu zatrubnění.

Pod kostelem se k Huťskému potoku přidává zprava další vodoteč. V jejím horním toku u penzionu Lenoch je zatrubněna (je zde umístěna i zadržovací mříž). V dolním toku podtéká několik objektů a stav na vodoteči ovlivňuje i vodní dílo u koupaliště. V případě výrazného navýšení hladiny jsou ohroženy objekty v blízkosti toku svižným průtokem.

V Dolní části toku (Dolní Rokytnice) jsou kritická místa na toku v blízkosti objektů přilehlých k Huťskému potoku (uhelné sklady, truhlářská dílna, zatrubnění pod stavebninami apod.). Zde místy hrozí rozliv toku mimo koryto a i v současnosti dochází k podemílání břehových stěn regulace. Voda zde má velkou energii a v případě povodňové situace je primární ochrana obyvatel, zabezpečení objektů, odstranění odplavitelného materiálu a zachovávání průtočnosti. Problematickou je lokalita v blízkosti truhlářství Linek, zde se četně nacházejí v toku předměty a materiál, který zamezuje plynulosti průtoku (na základě povodňové prohlídky z června 2014).

Před soutokem s Jizerou je Huťský potok regulován a je zde umístěna Čistička odpadních vod.

Na toku Jizera na katastrálním území obce Rokytnice nad Jizerou je stanoveno záplavové území. Objekty ohrožené tokem Jizera jsou vymezeny v samostatné kapitole.

V části Františkov lze za kritická místa považovat rybník a také zatrubnění místního potoka.