V Rokytnici nad Jizerou představuje primární zdroj ohrožení Huťský potok spolu se svým pravostranným přítokem Černým potokem. Další zdroje potenciálního povodňového ohrožení jsou drobné přítoky Huťského potoka v centrální části obce zejména kvůli jejich strmému sklonu, zástavbě v bezprostřední blízkosti toku a částečnému zatrubnění toku. V neposlední řadě je třeba vnímat jako zdroj ohrožení svahové splachy, které jsou v této oblasti koncentrovány v drobných vodotečích, jež jsou po většinu roku mírné, v případě silných srážek však mohou způsobit komplikace.

Huťský potok odvodňuje rozsáhlé hornaté území na severu a severozápadě. Reliéf terénu, jeho výšková členitost a svažitost jsou ideálním prostředím pro bleskové povodně způsobené intenzivními srážkami.

Huťský potok a jeho hlavní přítok Černý p. protínají prakticky celé zastavěné území obce ať už v regulovaném nebo přírodním korytě. Spád toku je velmi strmý a voda zde má velkou rychlost a energii i ve chvíli, kdy není hladina zvýšená. Ve chvíli, kdy se v lokalitě vyskytnou zvýšené srážky, jsou vody koncentrovány v několika málo tocích, které představují ohrožení pro území v jejich blízkosti. V oblasti prakticky neexistují rozlivové oblasti, které by zmírnily průběh povodně. Na katastrálním území obce se k hlavnímu toku přidávají po většinu času mírné přítoky. Tyto drobné vodoteče však splavují stráně zejména severně od obce a jejich ohrožující potenciál je nemalý.

Možnou komplikací pro povodňovou situaci v obci je také fakt, že některé části toků jsou permanentně zatrubněny a tím je znesnadněno jejich pozorování i případná regulace. Místy jsou toky korigovány velmi nízkými břehy.

Ohrožení představují i oblasti, kde se stékající voda usazuje a nemůže plynule odtékat.

Z přítoků (kromě Černéhop.) jsou největšími zdroji ohrožení pravostranný přítok ze sídliště a potok přitékající ze Studenova.

Rychlé odkazy:        Vodní plochy a vodní díla      Bleskové povodně       Místa omezující odtokové poměry