Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:          Místa omezující odtok        Ohrožené objekty       

Vlivem extravilánových splachů je ohrožována cesta ze zalesněné severní části území směrem k parkovišti u domu č. p. 80. Strmé svahy a hospodaření na přilehlém území zvyšují ohrožující potenciál svahových splachů v celé lokalitě. Voda se zde nedrží v běžných korytech, ale i volně stéká po místních cestách a výjimečně i po soukromých pozemcích. Veškeré vody jsou koncentrovány u zmíněného objektu č. p. 80 na přilehlém parkovišti. Vzhledem k minulým zkušenostem je objekt proti těmto splachům částečně zabezpečen, nicméně riziko zaplavení a poškození soukromého majetku, zde stále je.

Dalším kritickým místem ohroženým kombinací vybřežení drobných toků a intenzivních splachů je lokalita severně od křížku. Opět jsou zde časté splachy po komunikacích a lokální ohrožení přilehlých objektů. V minulých letech byl ohrožen objekt parc. č. 428.

Za kritickou lokalitu považujeme i oblast pod farou, kde jihovýchodně protéká drobná vodoteč. Stav ve vodoteči je výrazně ovlivňován splachy v lokalitě. Tok protéká množstvím soukromých pozemků, četně meandruje a má mělké neregulované koryto. Na soukromých pozemcích bývá přemostěn a pod hlavní komunikací je široký kapacitní propustek. V místech přemostění hrozí nebezpečí zadržování naplavenin a omezování průtočnosti. Strmý ráz oblasti však nedovolí zadržování většího množství vody. V přímém ohrožení bývá nemovitost č. ev. 99, parc. č. st. 199. V lokalitě je v dolní části toku na k. ú. Slunečná nutné dbát na plynulost splachů na komunikacích, zejména v odtokových kanálech a rýhách, které usměrňují proudění vody mimo obytné objekty.