V obci Heršpice lze reálně uvažovat o přirozené povodni na Heršpickém potoce a na jeho pravostranném přítoku – potoku s místním názvem Dvorce. K jejich rozvodnění může dojít vlivem intenzivních nebo dlouhotrvajících srážek v povodí.

Ostatní vodní toky se nacházejí mimo hlavní zastavěné území obce.

Dalším zdrojem ohrožení z hlediska povodňové problematiky mohou být svahové splachy koncentrované v příkopech a následně sváděné do kanalizace.

Na území obce se nacházejí vodní díla, která mohou být zdrojem ohrožení zvláštní povodní.

Rychlé odkazy:      Vodní plochy a vodní díla      Místa omezující odtok      Bleskové povodně