Slouží ke sledování vývoje povodňové situace na katastrálním území dané obce, zajišťuje údaje důležité pro řízení a koordinaci povodňových opatření a pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně (jde především o sledování hlásných profilů, kritických míst a celkové situace na vodních tocích v obci). Ze všech pochůzek se provádí foto nebo video dokumentace a zjištěné informace se ihned předávají určené osobě povodňové komise telefonicky nebo osobně.

Hlídková služba zahajuje svou činnost při I. SPA, nepřetržitě pracuje především při II. a III. SPA, střídajíc se v určených časových intervalech. Zahajují a ukončují činnost na pokyn předsedy povodňové komise obce či pověřeného zástupce, kteří také zadávají náplň práce. Podnětem k zahájení činnosti jsou většinou informace předpovědní povodňové služby, vlastní poznatky a informace o možnosti vzniku povodně.

V období mimo povodeň je hlídková služba zajišťována pracovníky obce. V období povodně ji provádí pověření členové povodňové komise dané obce, členové SDH, popřípadě další pověřené osoby z řad občanů.Zmíněno v §65, §70, §71, §73 a §78 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Pro hlídkovou službu je doporučena tato četnost provádění pozorování a sběru informací:

  • za normální situace, při výstraze ČHMÚ 1x denně
  • při dosažení 1. SPA 2x denně,
  • při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 4x denně,
  • při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA nejlépe každou hodinu, příp. častěji podle
  • potřeby nebo požadavku povodňového orgánu.

Hlídkové služby

Osoba nebo organizace Kontaktní údaje Oblast Poznámka
Blahoslava Suchánková - Není-li uvedeno jinak, pak zabezpečení souvisejících činností koordinuje povodňový orgán resp. povodňová komise obce.