Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií:

  • Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
  • Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
  • Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.Metodický pokyn Odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, č. 15.

Hlásné profily v povodňovém plánu

Název Kat. Provozovatel SPA
Hořice na Šumavě - bezejmenný tok - most mezi č.p. 147 a 148 C Obec Hořice na Šumavě
  • 1. 105 cm
  • 2. 140 cm
  • 3. 155 cm
Hořice na Šumavě - tok Polečnice, most u domu č. p. 138 C Obec Hořice na Šumavě
  • 1. 130 cm
  • 2. 185 cm
  • 3. 200 cm
Hlásné profily v systému POVIS