Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:      Vodní plochy a vodní díla      Bleskové povodně      Místa omezující odtokové poměry     Ohrožené objekty

Oblastí a míst se zvýšenou opatrností je na území obce Hořice na Šumavě několik. Terén obce je od západu k severovýchodu svažitý a postup vod je zde tedy rychlejší. Mezi kritická místa v obci a jejích přilehlých částech patří prakticky všechny propustky a mostky, které v převážné většině nejsou kapacitní. Všechna místa je nutné pravidelně hlídat, kontrolovat a v případě potřeby čistit.

  • Most na hlavní komunikaci, pod kterým protéká bezejmenný tok s ID 10240400. Při zvýšených průtocích může dojít k ucpání propustku pod mostem a vytvoření louží, které mohou zasahovat až na hlavní komunikaci a přilehlou silnici vedoucí k osadě U Vetešníků.
  • Zničený most v obci Hořice - při povodních v roce 2013 došlo k destrukci mostku naproti nemovitosti č. p. 35. Pod tímto mostkem také protéká bezejmenný tok s ID 10240400. Komunikace je nyní neprůjezdná. Ohrožení může nastat při výskytu další povodňové situace, kdy může dojít k úplnému rozebrání zbytků mostu, které mohou být odplaveny po toku níže a způsobit škody na majetku i zdraví obyvatel.
  • Laguna u soutoku bezejmenného toku s ID 10240400 a Hořického potoka - nad soutokem dochází při větších srážkách k ucpání nekapacitního propustku, následně pak k rozlití vody na komunikaci a dále pod tímto mostkem k tvorbě laguny až k soutoku.
  • Čistírna odpadních vod - nachází se nad soutokem Polečnice a Hořického potoka. Jelikož je umístěna v blízkosti Hořického potoka, hrozí nebezpečí vyplavení prakticky až při nadměrných srážkách. Ohrožení může být nepatrné, ale je.
  • !!! Soutok Květušínského potoka a Polečnice - toto místo je velice problematické z více důvodů. Za prvé zde dochází při nadměrných srážkách k rozlivu vody na komunikaci a následné tvorbě lagun. V takovém případě musí být komunikace uzavřena, aby nedošlo při průjezdu automobilů k tzv. aquaplaningu. Květušínský potok před a pod železničním mostem teče v bezprostřední blízkosti komunikace vedoucí do místní části Mýto. Při již zmíněném rozlivu vody, vytvoření laguny a neprůjezdnosti komunikace je místní část Mýto odříznuta od okolí. Stejně tak je v těchto místech odříznuta od okolí nemovitost č. p. 2 v části Stěžerov.
  • Laguna u domu č. p. 138 - v tomto místě se též nachází nekapacitní propustek, který se při zvýšených hladinách může ucpat a vytvořit lagunu.
  • Náměstí v Šebanově - náměstíčko, okolní nemovitosti a komunikace jsou ohroženy od bezejmenného toku s ID 10245382, který se ve středu místní části vlévá do malé vodní nádrže. Vodní tok i nádrž mohou způsobit vzdutí vody a rozliv do okolí, kde mohou způsobovat převážně materiální škody. Voda mimo koryto může dále pokračovat až směrem k železničnímu mostu a propustku pod hlavní komunikací.
  • !!! Most pod železničním mostem u Šebanova - zde nastává prakticky stejná situace jako u bodu „Soutok Květušínského potoka a Polečnice" - tok v bezprostřední blízkosti komunikace, zaplavení silnice, ucpání propustků, tvorba lagun, odříznutí místní části Šebanov od okolí.

Všechna kritická místa jsou vyznačena v mapách níže. K dokreslení situace byly použity fotografie z povodně v červnu 2013.