Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:        Vodní plochy a vodní díla         Místa omezující odtokové poměry        Bleskové povodně

Na toku za Svaté lze za kritická místa označit přemostění, lávky a stavby na mostech nebo v blízkosti toku. V těchto místech může při povodni dojít k zadržování splavenin a následnému omezování odtoku. Zvláštní pozornosti je třeba dbát v místě vtoku do zatrubnění (objekt č. p 37 Jedličkovi) a to opět z důvodu možného zachytávání splavovaného materiálu, omezení plynulosti průtoku a třeba i následnému rozlivu.

Na toku vznikajícím v oblasti retenční nádrže lze za kritické místo považovat právě poldr, kde je nutné monitorovat situaci – oba toky se stékají v systému zatrubnění a a vyúsťují až za obcí – naplnění kanalizace a zatrubnění může mít za následek lokální rozlivy v inundanci.

Z důvodu nebezpečí svahových splachů mohou být za kritická místa označeny i splachové trasy, kde je případě splachů nutné dbát na plynulost průtoku, zabezpečení pročišťování svodnic, příkopů, koryt apod. a také v těchto ohrožených lokalitách omezit pohyb osob a dopravu. Jedná se o svažité cesty z lokality Kopánky směrem ke kostelu a níže do obce a dále o lokalitu Nad pastouškou směrem k hospodě a níže na náves. Další problematickou oblastí z hlediska splachů může být linie u svodnice směrem k vyústění zatrubnění (splachy z částí Klinky a Nad pastouškou přes silnici na Otnice).