Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Budeme-li postupovat ve směru toku Bystřice, pak nejprve řeka podtéká silnici Třesovice-Suchá (je zde zhotoven hlásný profil). Tento most je rekonstruovaný s dostatečnou průtočnou kapacitou. V případě výrazného navýšení vodního stavu zde hrozí zadržování předmětů na břehových hranách a v blízkosti tělesa mostu – tyto splaveniny je nutné odstraňovat kvůli nebezpečí poškození břehů nebo i mostní konstrukce.

Níže po toku směrem na část Popovice se tok rozdvojuje – levé rameno, Mlýnský p., protéká částí zastavěného území, Bystřice spolu s pravobřežním přítokem Klenickou svodnicí obtéká obec ze západu. Na rozdělovacím objektu se nacházejí stavidla ve správě Povodí Labe, s. p. – šetrnou manipulací je možné odlevit toku Bystřice. Na těchto stavidlech je nutné zabezpečovat plynulý průtok, odstraňovat nečistoty v korytě a v blízkosti tělesa stavidel a umožnit přístup a efektivní ovladatelnost osobám zodpovědným za manipulaci.

Na Mlýnském potoce se nacházejí další regulační stavidla umožňující napouštění rybníka za mlýnem. Stavidla nemají ovládací prvky a sestávaní z dřevěných prken vkládaných do betonového rámu. Manipulační řád pro rybník i napouštěcí zařízení je aktualizován, oba objekty jsou zrekonstruované. V případě zvýšení stavu na Mlýnském potoce je nutné zabezpečovat průtok v místě stavidel (jsou zde omezeny odtokové poměry).

Další místo, kde je částečně omezen průtok, je mlýn – zrekonstruovaná šachta a stavidla. I zde je důležité zabezpečení plynulosti vody a odstraňování splavenin, aby bylo zabráněno poškození.

Mezi koryty Bystřice a Mlýnského p. se nachází zatravněná ploch zvaná „bahna". V případě nárůstu hladin toků bývá podmáčená a později i zaplavená.

Podtok pod komunikací Popovice-Sobětuš je kapacitně dostačující.

Svahové splachy z vrchu Babylon mohou ohrožovat zastavěné území části Třesovice a splachy z vrchu Dubina mohou být zdrojem ohrožení pro část Popovice.

Na silnici Třesovice-Popovice se nachází kritický propustek na vodoteči, která koncentruje splachy ze strání východně od komunikace – při ucpání propustku hrozí rozliv na komunikaci (nutné sledování stavu a zabezpečení plynulosti průtoku).

Rychlé odkazy:            Vodní plochy a nádrže          Místa omezující odtok    Ohrožené objekty