Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:      Mapa záplavového území      Místa omezující odtok       Bleskové povodně       Ohrožené objekty

Jako kritická místa na toku Svodnice je nutné označit zejména přemostění mezi podtokem železnice a ústím do Mlýnského náhonu. Právě v těchto místech mohou být omezeny odtokové poměry zadržovanými splaveninami – v důsledku toho může dojít k nekontrolovatelnému rozlivu na komunikace a směrem k blízkým objektům, dále může dojít k poškození břehových hran a mostních těles a následnému ohrožení zdraví a majetku obyvatel. Rozlivu je pak nejvíce náchylná dolní část toku podél hlavní komunikace, kde v případě rozlivu toku voda zaplaví silnici a blízké objekty.

Na Mlýnském náhonu za kritické objekty považujeme objekt mlýna, kde hrozí rozliv náhonu i vlivem vzrůstající hladiny Litavy a dále mostek u soutoku se Svodnicí – tento most má vzhledem ke stálé hladině náhonu nízký profil a je náchylný na omezování odtokových poměrů.

Nízký profil mostu na Mlýnském náhonu

Přemostění na toku Svodnice – dolní tok