Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:        Místa omezující odtok       Bleskové povodně        Ohrožené objekty

Mezi kritická místa na území obce Bošovice lze řadit lokality v blízkosti splachových tras a oblasti možné koncentrace svahových splachů (Dolní, Kout, Vyhlídka, Ke Kostelu, Horní a Dolní Chaloupky, Horní a Dolní Pláňava).