Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:     Vodní plochy a nádrže     Místa omezující odtok     Ohrožené objekty    

Budeme-li postupovat podél toku Chotovického potoka, pak prvními místy, kde je třeba zvýšené pozornosti jsou hráze Horního a Dolního rybníka. V odtokových místech je třeba dbát na plynulost průtoku. Zejména stav na Dolním rybníce spoluurčuje výšku hladiny v korytě v zastavěné části obce a je třeba dbát na bezproblémový stav odtokového systému a vypouštěcí skruže. V případě obdržení varování týkajícího se možnosti výskytu povodně je třeba konat dle manipulačního řádu s cílem co možná nejvíce omezit negativní dopady povodně na zdraví a majetek obyvatel obce Chotovice. Případnou mimořádnou manipulaci na vodním díle je třeba konzultovat s nadřízenou PK ORP Nový Bor.

Další kritickou oblastí je cca 250 pod výpustí z Dolního rybníka – zde je tok neregulován a v současnosti zde probíhají i drobné terénní úpravy. V této lokalitě je třeba zabezpečit průtočnost a minimalizovat splavování nečistot nebo jejich zadržování na břehových hranách nebo blízkých dřevinách. V případě výrazného navýšení hladiny jsou v ohrožení přilehlé objekty. Na levém břehu se nachází komunikace, která je v soukromém vlastnictví a je opatřena odjímatelným sloupkem, který zamezuje automobilové dopravě po soukromé cestě. Pro účely povodňové komise v případě nastání povodně je třeba umožnit průjezd po této komunikaci.

V oblasti soutoku s pravobřežním přítokem je umístěn pomocný hlásný profil kategorie C a je zde již tok regulován. Při zvýšených průtocích může na tomto mostku dojít k zadržování splavovaných nečistot kvůli světlé výšce mostku. Je zde třeba intenzivní hlídková služba a zabezpečování průtočnosti až po most na komunikaci z Chotovic do Janova.

Kromě Chotovického potoka na zkoumaném správním území pramení ještě další dva toky pokračující na katastrální území Nového Boru (resp. částí Janov a Pihel). Přesný monitoring těchto toků je velmi problematický a třeba komplexní popsání situace na území Chotovic směrem k PK obce Nový Bor.