Chotovický potok pramení mezi městem Nový Bor a obcí Chotovice a pokračuje jihovýchodním směrem. Před vtokem do zastavěné oblasti území obce je zdrojovým tokem pro dva rybníky – Horní rybník (od obce vzdálenější) leží v zalesněné oblasti a jeho stav nedovoluje efektivní manipulaci na vodním díle; Dolní rybník leží v bezprostřední blízkosti obce a má regulovatelná odtoková tělesa. Situace na Chotovickém potoce je přímo závislá na situaci zejména na Dolním rybníce.

V případě intenzivních nebo dlouhotrvajících srážek v sobě rybníky koncentrují veškerou vodu v okolí, výrazně mohou navýšit své hladiny a stát se zdrojem povodňového nebezpečí (v krajním případě i zvláštní povodně). Jedná se zejména o splachy z Chotovického vrchu (západně od obce). V případě náhlého navýšení hladiny rybníka a na vodním toku a při nešetrné manipulaci může náhle dojít k přelivu regulovaného koryta v zastavěné oblasti a následnému ohrožení zdraví a majetku obyvatel.

Rychlé odkazy:      Vodní plochy a nádrže      Místa omezující odtok