Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:       Vodní plochy a vodní díla     Bleskové povodně     Místa omezující odtok     Ohrožené objekty       Záplavové území

Říčky: Intenzivní svahové splachy z vrchu Podhoří, koncentrované na cestách a komunikací spolu s nedostatečně kapacitní kanalizací způsobovali v minulosti (a mohou dále způsobovat) zadržování vody v blízkosti točny autobusu u kulturního centra. Zadržovaná voda nemá kam odtékat a způsobuje komplikace na komunikaci i v přilehlých objektech. Je vhodné, pokud možno, zabezpečovat odtok vody kanalizací – předcházet ucpání kanalizace - případně svádět vodu ke Klopotskému p. pomocí pytlů, hrazení apod. a zároveň vodu odčerpávat tak, aby se minimalizovalo poškození majetku. V případě usazování vody na komunikaci je také vhodné částečně omezit průjezd inkriminovaným místem.

Dále v údolí pazderny na svažité cestě, kde je vyústění dešťové kanalizace může dojít k hromadění vody a jejímu proudění směrem ke korytu Klopotského p. – zde je nutné striktně omezit pohyb osob.

Klopoty: V části Klopoty se spojuje Klopotský p. se svým pravostranným přítokem. V lokalitě se nacházejí dva problematické mostky – pod restaurací a u mlýna. Na těchto mostcích je největším rizikem zadržování splavovaných předmětů, jejich následná akumulace a tím způsobené omezování odtoku a koncentraci vody před překážkou, kde nemůže plynule odtékat. To v konečném důsledku může způsobovat poškození mostních těles, rázovou vlnu v případě náhlého uvolnění nebo zaplavování lokalit vlivem utvářené laguny (povodně 2014). Proto je nutné monitorovat stav na těchto místech a zabezpečovat průtočnost na tam, kde hrozí omezení odtokových poměrů.

Vlivem rozvodnění v této lokalitě hrozí zaplavení několika objektů. Problémy může způsobovat také skutečnost, že tok je místy zatrubněn.

Klopotský potok před svým ústím do Tiché Orlice podtéká cyklostezku. Taktéž zde je vhodné zabezpečovat plynulost průtoku a předcházet poškození.

Bezpráví: V této lokalitě se nacházejí objekty ohrožené třemi zdroji – Orlicí (přirozeným rozlivem toku), drobnou vodotečí podél cesty z Dobré Vody a svahovými splachy (od Rviště): Dobrá voda ev. č. 35, 26, 30, 41, 25, 40, 29, 54 a č. p. 32, 37 a 35.

Dobrá Voda: Tato část se svažuje od severu k jihu, splachy jsou koncentrovány ve vodním díle, které má zatrubněný odtok svedený do drobných toků ústících do Orlice.

Rviště: V této lokalitě jsou problémem svahové splachy (z vrchů Hůrka a Zátvor + prameny), které jsou koncentrovány většinou na komunikacích, neboť kanalizace je nestačí pojmout. Splachy pak putují od Studánky, po cestě příp. kolem koupaliště níže na silnici a k blízkým objektům, kde se částečně usazují a částečně pokračují na západ směrem k bezejmenné vodoteči. V případě zvýšeného proudění vody je nutné omezit dopravu na zaplavených komunikacích a zabezpečovat odtok (předcházet ucpání kanalizace).

Kaliště: V této části může nastat zvýšený rozliv na hospodářskou půdu. V lokalitě je vhodné monitorovat stav vodoteče (tvoří přítok Dolenského p., který pokračuje do obce Brandýs n. Orlicí).

Perná: Částí Perná protéká vodoteč z Rviště, před zastavěnou částí území však protéká zadržovací nádrží, takže odtok je zde regulován. Za kritická místa lze označit objekty v bezprostřední blízkosti toku, kde hrozí zaplavení. U sýpky se nacházejí dva mosty, kde je nutné zabezpečovat plynulý průtok a předcházet zadržování naplavených předmětů. U ústí do Orlice se ještě nachází několik ohrožených objektů, malá vodní elektrárna a Panský rybník. V případě zvýšených průtoků je nutné u elektrárny postupovat dle provozního řádu a na rybníce dle řádu manipulačního.

Potenciálně ohrožené objekty se nacházejí i v části Luh (JZ území).