Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:        Vodní plochy a nádrže         Místa omezující odtok         Ohrožené objekty        Bleskové povodně

V blízkosti Pryského potoka můžeme za kritické označit všechny objekty a komunikace v bezprostřední blízkosti toku. Záplavové území sice není stanoveno, avšak zkušenosti z povodní v minulosti poukázaly na riziko lokálních rozlivů. Vzhledem k povaze toku je nutné dbát zvýšené pozornosti u mostů a lávek (několik lávek v obci je umístěno jen velmi nízko nad běžnou hladinou), kde je důležité dbát na průtočnost. Naplaveniny zadržované pod mostními tělesy nebo v blízkosti mostů mohou celkově zhoršit průběh povodně. Může dojít ke vzniku lagun a zaplavení míst, odkud nebude plynulý odtok, může dojít k rozšíření rozlivu nebo poškození břehů a mostních těles.

V povodí Pryského potoka je při postupu ve směru toku první kritickou lokalitou několik objektů u vtoku do zastavěné oblasti (Horní Prysk). Samotné objekty nejsou tokem v mělkém neregulovaném korytě ohroženy, nicméně se zde nacházejí drobné stavby na toku (zídky, mostky atp.), které mohou omezovat odtok a především zadržovat naplaveniny.

Dalším problematickým místem je oblast soutoku s bezejmennou vodotečí (levostranný přítok podél komunikace z Kamenického Šenova) a také oblast před tímto soutokem. Před soutokem může dojít k rozlivu na levý břeh kvůli nízkým břehům (hrozí zaplavení sportovního areálu a koupaliště). Levostranný přítok (na k. ú. Kamenického Šenova začíná drobným vodním dílem) má v zastavěném území podél komunikace velmi strmý spád. Hrozí zde i rozliv na komunikaci a rozvodnění soutoku (patrné z konfrontačních fotografií v části Historické povodně).

Pod soutokem se nachází lokalita, kde je koryto rozdvojeno a vzniká „ostrov", na němž jsou umístěny rekreační a obytné objekty. V oblasti je nutné přednostní varování a zvýšená pozornost (v případě evakuace a zabezpečovacích prací). V blízkosti tohoto místa se nachází v minulosti ohrožovaný objekt Horní Prysk č. p. 56.

Lokalita u koloniálu je opět ohrožována lokálními rozlivy, situace je zde zhoršena ještě svahovými splachy ze strání Středního vrchu na severu. Po toku níže se nachází bývalý mlýn, jenž je ohrožen rozlivem na levý břeh.

V oblasti kolem obecního úřadu, kde také hrozí výrazný rozliv mimo koryto, lze za kritické označit objekty ev. č. 33, č. p. 15 a ev. č. 14.

Před vtokem do objektu Preciosa je tok sveden do regulovaného koryta. Podnik Preciosa má zpracovaný povodňový plán.

V blízkosti soutoku se Šenovským potokem jsou kritické ještě dva objekty – těsně u soutoku je to objekt č. p. 36 a níže po toku č. p. 68. Oba objekty jsou umístěny nízko nad břehovou hranou a hrozí jejich zaplavení, na pozemku u druhého jmenovaného objektu se přímo na břehové hraně nachází drobné hospodářské stavby – kůlny, které mohou být poškozeny vlivem vymílání břehů.