Na území obce Prysk je primárním zdrojem ohrožení Pryský potok tekoucí z východu na západ a protínající prakticky celé zastavěné území obce až k soutoku se Šenovským potokem. Pryský potok je místy regulován a na své trase pojímá několik drobných přítoků (nejvýznamnější je levostranný přítok ze směru od Kamenického Šenova v Horním Prysku). Významný podíl na stavu hladiny v potoce mají také svahové splachy. V povodí Pryského potoka tak hrozí přirozené povodně s bleskovým nástupem zpravidla způsobené přívalovými srážkami. Podél toku se nachází zástavba a silniční komunikace, takže případně lokálních rozlivů mimo koryto voda okamžitě přímo ohrožuje zdraví a majetek obyvatel.

Zmíněný Šenovský potok ohrožuje, v případě nastání přirozené povodně, lokalitu Vesnička.

Na zkoumaném území se nacházejí pouze drobná vodní díla, jež mohou ovlivňovat povodeň v oblasti, avšak riziko zvláštní povodně je minimální.

Rychlé odkazy:      Záplavové území       Vodní plochy a nádrže         Místa omezující odtok           Bleskové povodně

                                Historické zkušenosti s povodněmi