Na katastrálním území obce Razová se nachází několik možných zdrojů ohrožení.

První zdroj ohrožení vyplývá ze svažitosti okolní krajiny – rozdíl nadmořských výšek na katastrálním území obce Razová přesahuje 200 výškových metrů. Zastavěné území obce je obklopeno svahy a vrchy a v případě intenzivních srážek zde půda nedokáže dopadající srážky pojmout a voda volně odtéká po terénu směrem do obce. Tyto svahové splachy se posléze přidávají k toku Razovského potoka. Splachy se vyskytují po srážkách ze směrů od Zadního vrchu, Vysokého vrchu, Dlouhého vrchu, Liščího vrchu, ze zeleného kopce, ale i z vrchů západně od obce.

Razovský potok pramení v severním cípu obce a protéká celou zastavěnou oblastí od severu k jihu. Má velmi strmý spád, četně meandruje v blízkosti nemovitostí a má nezpevněné břehy. K jeho toku se přidává několik drobných přítoků a v případě intenzivních srážek především splachová voda z okolních vrchů, kopců, strání a komunikací. Břehy jsou v zastavěné oblasti místy velmi nízké a velmi snadno může dojít k jejich vybřežení a následnému zaplavení komunikací, pozemků a nemovitostí a tím i ohrožení zdraví a životů obyvatel a poškození majetku.

Důsledkem svižných splachů mohou být i bahnotoky a kamenotoky, které mohou sami o sobě negativně působit na celkovou situaci, ale i přinášet do koryta Razovského potoka nečistoty a splavené předměty a tím způsobit například poškození břehů, propustků, mostků apod.

Sekundárním jevem povodní v zimních měsících mohou být i ledové jevy. Tající vody se usazuje na komunikaci, kde nemůže plynule odtékat a tvoří ledovou vrstvu.