V obci Razová bylo v historii zaznamenáno několik větších povodní (v roce 1809, 1861, 1890, 1927, 1977, 1996), z nichž nejničivější postihla obec v roce 1996. Škody na obecním i soukromém majetku šplhaly do milionů korun.

Vliv na prevenci povodní ve zkoumané oblasti měla bezpochyby stavba přehrady Slezská Harty. Přehrada Slezská Harta v současné době tvoří významný prvek v protipovodňové ochraně spodního toku řeky Moravice. O významu této ochrany svědčí časté záznamy v kronice obce Razová, ze kterých vyplývá, že povodně v historii obce významně zasahovaly do života místních obyvatel.