Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:       Záplavové území        Bleskové povodně        Ohrožené objekty       Místa omezující odtok

Rozliv Litavy: V případě zvyšování hladiny Litavy a překročení II. resp. III. stupně povodňové aktivity jako první dochází k rozlivu toku v lokalitě u hřiště – zde je nutné navýšit stávající hráz pytli s pískem příp. protipovodňovým hrazením tak, aby bylo omezeno zaplavování hřiště; dále vlivem zpětného vzdmutí Litavy je nutné zabezpečit také lokalitu Ostudy. Další navyšování hladiny Litavy může vést k rozlivu do ulic Malá Amerika, Zahradní a Nové ulice.

Na toku Milešovického p. lze za kritická místa označit dvě přemostění – první mimo hlavní zastavěné území a druhé na silniční komunikaci. Právě v těchto místech mohou být omezeny odtokové poměry zadržovanými splaveninami – v důsledku toho může dojít k nekontrolovatelnému rozlivu na komunikace a směrem k blízkým objektům, dále může dojít k poškození břehových hran a mostních těles a následnému ohrožení zdraví a majetku obyvatel.

K rozlivu vlivem zaneseného koryta dochází i v povodí Otnického p., kde vybřežení ohrožuje zemědělský provoz v lokalitě Za předním žlebem a také několik objektů v ul. Chaloupky.