Primárním zdrojem ohrožení pro obec Šaratice představuje řeka Litava. Ta lemuje severní část zastavěného území a je od inundance oddělena protipovodňovým valem, který tvoří její levý břeh v celé délce zastavěné části obce. Přirozená povodeň dále hrozí na Milešovickém potoce, který protíná území obce v její jihozápadní části.

Vlivem navyšování hladiny v Litavě může dojít ke zpětnému vzdmutí drobných levobřežních přítoků, dále ke stoupání spodní vody ve sklepích hlavně v lokalitách sousedících s tokem a také může dojít k navyšování vody v kanalizaci, neboť klapky ústící do toku nemají zpětné kohouty – to může způsobovat vzlínání vody v kanalizaci.

Rychlé odkazy:      Záplavové území     Bleskové povodně     Ohrožené objekty     Místa omezující odtok