Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:         Vodní plochy a nádrže              Místa omezující odtok        Ohrožené objekty        Bleskové povodně

Z pohledu kritických míst lze za prvé konstatovat, že problematické místo je již samotný vstup Bílé Desné na katastrální území, kde je zvláště nutné v případě nepřesných informací od sousední povodňové komise zjišťovat aktuální stav na horním toku Bílé Desné. Druhé kritické místo je oblast u skokanského můstku. Tato oblast díky doskočišti skokanských můstků má sníženou kapacitu koryta, nicméně lze na základě zkušenosti z minuých období konstatovat že povodňová komise ve spolupráci s hasiči udržuje tuto oblast tak, aby byla zachována maximální průtočnost koryta. Tomuto místu je nutné věnovat zvláštní pozornost a to z toho důvodu, že pokud by vznikly před tímto doskočištěm nápěchy, může se vytvořit jakýsi „špunt" který by mohl následně způsobit povodňovou vlnu s ničivými účinky. Jako další oblast kritických míst se jeví oblast u Černé říčky, která prochází zástavbou to jak občanskou i průmyslovou a tyto objekty se nacházejí v těsné blízkosti této říčky. Vzhledem k tomu že na předmětné části toku se nacházejí mostky a různá zatrubnění, může dojít k jejich přicpání a následnému vybřežení tohoto toku. Všem těmto místům je nutné věnovat zvláštní pozornost tak, aby se snížilo riziko nápěchů.