Město Desná ohrožují dva typy povodní. Prvním typem jsou intenzivní srážky, které vzhledem k terénu mají za následek rychlé nastoupání vodní hladiny a které následně způsobují povodně. Vzhledem k tomu, že se jedná o horskou oblast, toto nastoupání hladiny může být velmi intenzivní. Druhý typ povodní připadající v úvahu jsou povodně z tání sněhu, které zvláště při rychlém odtávání mohou způsobit velké komplikace. Vzhledem k tomu že se na k.ú. města Desná nachází i vodní dílo Souš, připadá v úvahu i zvláštní povodeň a to havárie na vodním díle. Z povodňového hlediska je velmi komplikovaná situace u Bílé Desné, kde jsou faktory, které snižují průchod povodňové vlny městem. První faktor je ten, že většina vodního toku Blíé Desné se nachází na jiném katastrálním území (Albrechtice v Jizerských horách) a při vstupu Bílé Desné na k.ú. města Desná může tato říčka mít už charakter intenzivního toku, který následně bude ohrožovat přilehlé nemovitosti či obyvatele města. Druhým závažným problémem na tomto toku je oblast skokanských můstků, kde skokanský můstek je položen níže než most komunikace, který je umístěn nad ním. Toto doskočiště snižuje kapacitu toku a velmi často se stává, že voda dosahuje přímo na doskočiště. Z povodňového hlediska je velice důležité odstraňovat naplavené předměty před doskočištěm a zároveň na doskočišti míst možnost demontovatelného zábradlí. V tom případě by byla snížena kapacita pouze o profil tohoto doskočiště. Z pohledu toku Černá Desná můžeme hovořit v posledních letech jako o neproblémovém toku a to z toho důvodu, že na tomto vodním toku se nachází vodní dílo Souš, které v posledních letech dobrou manipulací na Černé Desné snižuje rizika povodně na aktuální minimum. Posledním tokem, který může mít vliv na povodňovou situaci je Černá Říčka, která protéká územím v upraveném korytě, nicméně vzhledem k tomu, že prochází obydlenou a industriální oblastí, kde je řada mostků, může docházet k jejich přicpání s následným rozlivem do okolí. Zvláště nebezpečná může být situace u všech toků. V tomo kamžiku, kdy tok je již zcela naplněn a v jeho blízkosti se mohou pohybovat lidé podceňující rizika z této situace.

Rychlé odkazy:           Vodní plochy a nádrže              Záplavové území              Místa omezující odtok         Bleskové povodně

                                     Historické zkušenosti s povodněmi