Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku. Dále se sem mohou řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:        Vodní plochy a vodní díla       Ohrožené objekty       Místa omezující odtokové poměry        Záplavové území

Na toku Morávky, pokud budeme akceptovat rozliv v rozsahu stoleté vody (Q100), jsou kritickými místy zejména dva mostky respektive brody v blízkosti mostků (č.1 ,č.2 ) . Morávka bude mít v případě nastání povodňové situace velmi široké koryto. Zde může dojít v případě zvýšených průtoků k usazování splavovaných nečistot a tím omezování odtokových poměrů. Vlivem usazenin může dojít k vymílání těles mostů, jejich poškození a v krajním případě i k jejich zhroucení. Dalším negativním důsledkem usazování naplavenin a snížení průtočnosti pod mosty je potenciální vznik povodňové vlny, která může ohrozit území níže resp. ohrozit zdraví a životy obyvatel a poškodit majetek.

Výše zmíněné brody je nutné neprodleně po zjištění nebezpečí zvýšení průtoků v Morávce okamžitě uzavřít. Naplavené nečistoty nebo i mírná povodňová vlna může projíždějící vozidlo zasáhnout a ohrozit tak zdraví i životy obyvatel a poškodit majetek.

V oblasti mezi výše zmíněnými mostky se do Morávky vlévá drobná vodoteč pramenící Na Kamenci v sousední obci Skalice. I tato vodoteč může být v případě zvýšených průtoků ohrožující pro bezprostředně blízké území a nemovitosti.

Pokud by Morávka nastoupala nad úroveň rozlivu Q100, poté by se v ohrožení ocitla oblast Za řekou na levém břehu řeky i několik nemovitostí v blízkosti toku na pravém břehu.

Na toku Černého potka lze za kritická místa považovat mosty, lávky a propustky na toku. I zde může dojít k usazování naplavenin a nečistot a tím omezování a snižování průtoku. To může mít za následek poškození mostků, lávek a propustků nebo v krajním případě jejich zničení.