Obec Dobrá leží cca 4 km východně od města Frýdek-Místek v nadmořské výšce 332 metrů u hlavního tahu silnice E 462 mezi Frýdkem - Místkem a Českým Těšínem. Je součástí bývalého okresu, nyní ORP Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. Obec Dobrá se rozkládá v podhůří Beskyd, v údolí řeky Morávky, mezi Vrchy (nejvyšší bod Dobrá 385 m n. m.) a Skalickou strážnicí (438 m n. m.). Severozápadně až jihozápadně od obce Dobrá se nachází přírodní rezervace Novodvorský močál, přírodní památka Profil Morávky a přírodní památka Kamenec. V obci žije cca 3 040 obyvatel. Katastrální území obce má výměru 8,72 km2. Obec nemá žádné přidružené části.

Katastrálním územím obce protékají řeka Morávka a Černý potok se svými přítoky.

Morávka je řeka v Moravskoslezském kraji. Je to nejvýznamnější přítok řeky Ostravice, který odvodňuje centrální část Moravskoslezských Beskyd a okresu Frýdek-Místek. Délka toku činí 29,6 km, plocha povodí 149,3 km2 a průměrný průtok u ústí 3,73 m3/s. Horní tok Morávky se nachází uprostřed horské oblasti, která patří ke srážkově nejbohatším v Česku. Roční úhrny srážek zde dosahují 1 200 až 1 300 mm. Morávka i její přítoky jsou tedy v průměru znatelně vodnatější, než nížinné toky o srovnatelné ploše povodí. Tento rozdíl v minulosti, zvláště za vydatnějších letních dešťů, znamenal nejen výraznou erozi na horním toku, ale i ukládání mohutných nánosů splaveného štěrku a ničivé změny koryta níže po proudu. V průběhu 20. století se výstavbou drobných prahů, hrazení a usměrňování toku, jakož i přehrady, kontrolující horní polovinu povodí, podařilo koryto Morávky mírně ustálit.

Morávka pramení na severozápadním úbočí vrchu Sulov v Moravskoslezských Beskydech v nadmořské výšce cca 880 m. Toto místo leží v severním sousedství osady Bílý Kříž, kterou prochází státní hranice se Slovenskem a hlavní evropské rozvodí Odra-Dunaj. Celkový směr Morávky od pramene k ústí je přibližně severozápadní. Zpočátku míří tok horským údolím k severu. Spád je v tomto úseku značný (cca 300 m). V osadě Uspolka zprava ústí první z větších přítoků, potok Nytrová. O něco níže byla na soutoku s potokem Slavíč zřízena vodní nádrž Morávka, sloužící jako zdroj pitné vody a ochrana před povodněmi. Pod přehradou leží na říčce obec Morávka. Průměrný průtok v těchto místech činí 1,79 m³/s. Říčka směřuje k severozápadu, z pravé strany je tok ještě lemován masívem Čupele, z levé strany se však údolí postupně otevírá. Na levém břehu se rozkládají obce Pražmo a Raškovice. V Pražmě se do Morávky zleva vlévá poslední velký přítok - Mohelnice, a o něco níže je na jezu mezi Raškovicemi a Vyšními Lhotami menší část průtoku Morávky oddělována do přivaděče Morávka-Žermanice, umělého povrchového kanálu, který ústí ve Vojkovicích do řeky Lučiny. Původním záměrem kanálu bylo odklánět za povodní z Morávky do Lučiny část průtoku. Dnes slouží především ke zlepšování stavu Lučiny a na ní položené nádrže Žermanice v sušších obdobích. Od Vyšních Lhot má koryto po většinu trasy výrazně přírodnější vzhled se štěrkovými náplavy, občasnými zářezy a peřejemi. V Česku se jedná o jeden z posledních zbytků koryta podhorské řeky, dochovaného v téměř původní podobě. Při pravém břehu Morávky se vyskytují obce Nižní Lhoty, Nošovice a Dobrá. Dále Morávka protéká mezi Starým Městem a Frýdkem, kde také nakonec zprava ústí do Ostravice.

Na katastrálním území obce se nachází jedno malé vodní dílo, které však obec bezprostředně neohrožuje zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy.cz.