Na katastrálním území obce Dobrá se nachází dva nejvýraznější zdroje povodňového ohrožení.

Rychlé odkazy:       Vodní plochy a vodní díla       Místa omezující odtokové poměry       Záplavové území       

Prvním je řeka Morávka protékající jižní částí katastrálního území obce. Tato řeka odvodňuje rozsáhlé oblasti v centrální části Moravskoslezských Beskyd a pojímá i mnoho drobných přítoků. V obci dobrá má řeka široké nezpevněné koryto a mírný průtok. Na území obce Dobrá se nachází také přírodní památka přímo související s tokem Morávky - Profil Morávky. V případě intenzivních nebo dlouhotrvajících srážek po toku výše a rozvodnění přítoků Morávky by koryto nemuselo kapacitně pojmout množství protékající vody a hrozí tedy jeho rozlití mimo břehy a ohrožení přilehlých komunikací a nemovitostí. Takovéto ohrožení se předpokládá při průtocích Q100 a vyšších. Na území obce má Morávka jen jeden drobný levostranný přítok v oblasti Za řekou.

Druhým zdrojem ohrožení pro zastavěnou část obce Dobrá je Černý potok pramenící nedaleko v sousedních Nošovicích. Tento potok je po většinu roku nevýrazný, avšak v případě intenzivních nebo dlouhotrvajících srážek a dále v důsledku toho, že koncentruje vodu z území severně od toku (vrch Dobrá 385 m n. m.) může dojít k jeho rozlití mimo břehy a ohrožení zdraví a životů obyvatel jejich majetku.

V severní části katastrálního území obce Dobrá se dále nachází drobný tok Porubček. Tento tok není bezprostředně ohrožující pro obec Dobrá, v případě zvýšených průtoků však může negativně ovlivnit situaci v obci Bruzovice – po toku níže). Je tedy nutné i tento tok mít v případě srážek pod kontrolou.

Sekundárním jevem povodní v zimních měsících mohou být i ledové jevy. Tající vody se usazuje na terénu, kde nemůže plynule odtékat a tvoří ledovou vrstvu. Ledové jevy mohou nastat i v korytě toků při nedostatečném odtávání ledových ker.