Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:       Vodní plochy a vodní díla       Ohrožené objekty      Bleskové povodně       Místa omezující odtok      Záplavové území

Oblastí a míst se zvýšenou opatrností je na území obce Horní Bečva mnoho. Patří sem převážně přítoky, stavy jejich koryt (jejich neudržovanost), některé propustky či mostky a odplavitelný materiál postavený na březích korat toků. Všechna místa je nutné pravidelně hlídat, kontrolovat a v případě potřeby čistit. Níže jsou uvedeny ty nejproblematičtější.

 • Potok Mšádlý - již v minulosti způsoboval problémy s podemíláním okolí koryta (a tím i vyvýšené cesty nad sebou), čímž musely být do některých míst zapuštěny betonové piloty pro zpevnění zeminy. Při nadměrných srážkách nabírá na velké síle, což jde znát převážně v místech jeho soutoku s Rožnovskou Bečvou u hlavní silnice č. 35. (mapa viz KM 1)
 • Potok Sergáč - je důležitým z hlediska zanášení přehrady. Rozlohou nepatří mezi největší, ale během svého toku je při deštích a splachu z okolních pozemků schopen přibrat ke stávajícím velké množství nečistot, které se následně spolu s vodou vplavují do VD Horní Bečva a znečišťují ji. Značným přínosem by bylo vyčištění a opravení koryta potoka. (mapa viz KM 3)
 • Bučkový potok - před soutokem s Rožnovskou Bečvou se na Bučkovém potoce nachází propustky se sníženou kapacitou a vzhledem ke stavu neudržovaného koryta potoka může dojít k jejich ucpání a následné částečné destrukci. (mapa viz KM 2)
 • Liščí potok - v oblasti tohoto toku jsou nebezpečné spíše extravilánové splachy, které zde způsobují i sesuvy půdy. Spláchnutý materiál může znečistit koryto, snížit jeho průtočnost a následně způsobit problémy níže po toku.
 • Bezejmenná vodoteč s ID 10187800 - mezi domy č. p. 353 a 75 se nachází bezejmenná vodoteč, která prochází přes zahradu domu č. p. 353 a přes zatrubnění se vlévá do Bečvy. Při zvýšených průtocích však zatrubnění přestává částečně plnit svou funkci, nestíhá pobírat vodu a ta se vylévá na hlavní silnici č. 35. (mapa viz KM 3)
 • Potok Hluboký - problematický i z hlediska jeho vlévání se do Bečvy již v obydleném území. Potok má několik záhybů, ve kterých dochází k podemílání půdy a její zbytky jsou pak dále odplavovány po toku níže. Před soutokem Hlubokého potoka a Rožnovské Bečvy se nachází nekapacitní propustek, který je pravidelně zanášen naplaveninami a je tedy snížena jeho průtočnost a neplní tím dostatečně svou funkci. Tím dochází k jeho pomalé destrukci a zaplavování přilehlé silnice. Nad potokem Hluboký dochází také mimojiné k sesuvům půdy. (mapa viz KM 4)
 • Silniční most u Obecního úřadu (naproti obchodu č. p. 606) - most není příliš kapacitní pro tuto část obce a předpokládané průtoky Rožnovské Bečvy. Jeho snížený profil může být zanesen naplaveným materiálem spolu se zvýšenou hladinou vody, což může mít za následek přelití vody přes hranu koryta a zaplavení hlavní silnice a přilehlých objektů. (mapa viz KM 6) 
 • Za základní školou (spíše až u domů č. p. 56, 308 a 263) se nachází místo, kde se tok stáčí do ostřejších zatáček a dochází zde ke značnému podemílání půdy. Vzhledem k rychlosti postupu vod v této oblasti je pravděpodobné, že bude k destrukci koryta v této zatáčce docházet i nadále, pokud nedojde k její opravě. (mapa viz KM 6)
 • Bezejmenná vodoteč s ID 10192810 - na toku bylo vybudováno přemostění, které je tvořeno nekapacitním zatrubněním. Nad zatrubněním se navíc nachází plechová garáž, která může při rozvodnění toku způsobit značné problémy, převážně při ucpání propustku a vylití vody s naplaveninami z koryta. (mapa viz KM 6)
 • Kobylská - koryto toku je ve velmi špatném stavu, stejně jako mostky a propustky na něm se nacházející. Ty jsou ve většině případů v havarijním stavu. Tento potok opět způsobuje svým stavem i polohou značné problémy při zvýšených srážkách. (mapa viz KM 5)
 • Kněhyně - v místní části Kněhyně je problém hlavně s mobilním signálem, což zhoršuje zajišťování a předávání informací o situaci v těchto místech. Dále jsou zde dva toky - Kněhyňka a do ní se vlévající Komárovský potok. U obou jsou po posledních povodních opraveny koryta toků, mostky a propustky.