Na území obce Horní Bečva jsou problémy převážně s přirozenými povodněmi způsobenými letními dešti, případně jarním táním. S ledovými povodněmi zde i přes horskou oblast problémy nebývají.

Rychlé odkazy:      Vodní plochy a vodní díla      Bleskové povodně        Místa omezující odtokové poměry  

Obec Horní Bečva je nejvíce ohrožena ze tří zdrojů - řeka Rožnovská Bečva, její přítoky a extravilánové splachy. Podle zkušeností z předchozích let jsou obyvatelé a celá obec ohroženy hlavně řekou a jejími přítoky. Extravilánové splachy způsobují problémy spíše v krajině, ale nedochází od nich k zaplavení nebo poškození nemovitostí a objektů. Vzhledem k rozsahu a povaze k. ú. Horní Bečva a i přes to, že řeka na tomto území pramenní, postupují případné povodně v této oblasti velice rychle.

Řeka Rožnovská Bečva - tvoří páteř k. ú. Horní Bečva. Od svého pramene (cca v 1. 1/3 svého toku) není udržovaná ani upravovaná, je přírodního charakteru až po VD Horní Bečva. Odtud je koryto toku opraveno a udržováno až ke konci obce na většině míst.

Při větších srážkách (nemusí být ani dlouhotrvající případně nadměrné) dochází ke zvýšení hladiny řeky a z předchozích zkušeností také ke kontrole vytipovaných kritických míst. Při nadměrných a déletrvajících srážkách dochází ke zvýšení hladiny na úroveň, kdy mohou být ohroženy objekty v přímém sousedství a blízkosti toku. Problémy může řeka způsobovat již ve druhé třetině svého toku, kdy má sesbíránu část svých horských přítoků.

Dalším nepříznivým aspektem jsou naplaveniny z přítoků, které mohou zanést koryto toku a v některých místech způsobit ucpání propustků, mostků a jiných profilů a kritických míst. I když jsou mosty na řece R. Bečvě dostatečně kapacitní, u těchto rychlých horských toků je také nutná jejich kontrola.

Přítoky - většina přítoků v druhé a třetí 1/3 toky řeky R. Bečvy je problematických. Všechny přítoky jsou přírodního charakteru, nijak neudržovaná ani neupravovaná, kromě potoka Kněhyňka, jejíž koryto muselo být po povodních zrekonstruováno v zastavené oblasti části Kněhyně. Vzhledem k rychlosti vod, charakteru území a neupravenosti koryt mohou být některé přítoky i nebezpečné z pohledu povodňové problematiky. Více k přítokům je uvedeno níže v kapitole Kritická místa a příslušné mapě.

Extravilánové splachy - I přes geografii oblasti, jak již bylo řečeno, splachy nezpůsobují škody na majetku, ale spíše v krajině. Téměř vždy se vyskytují u menších toků, přítoků, kde však nemají vliv na zastavěné oblasti s výjimkou několika rekreačních chat. Na k. ú. Horní Bečva existují cca 4 sesuvná území, která se pravidelně hlídají při zvýšených srážkách.