Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace – místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Na toku Libského potoka, pokud budeme akceptovat je rozliv v rozsahu stoleté vody (Q100), je kritickým místem zejména jeho zatrubnění v oblasti návsi (zde). Zde může dojít při zvýšených průtocích k vybřežování koryta, protékání vody podél zastavěného území a po komunikaci. Vtok do zatrubnění u domu č. p. 66 (zde je zřízen hlásný profil) může navíc zadržovat splavované nečistoty a omezovat odtok a tím negativně ovlivňovat průběh povodně. Rozliv toku může ohrozit zdraví a životy a taktéž poškozovat majetek. Dalšími problematickými místy na Libském potoce mohou být soutoky – jeden pravostranný těsně pod hrází Kamenného rybníka (zde) a druhý s Vlastislavským potokem pod Zámkem Libá (zde). Těsně pod druhým soutokem asi 100 metrů od zřízeného hlásného profilu se nachází mostek, který při vyšších průtocích může negativně ovlivňovat odtok.

Vlastislavský potok a jeho průtoky se odvíjejí od situace na vodních dílech a drobných vodních tocích na severovýchodě – Malý Frank, Velký Frank,Libský rybník, Vlastiskavský rybník a další (zde).

Na katastrálním území obce Libá mohou negativně ovlivnit průběh povodňové situace především blízké vodní nádrže a rybníky. V případě intenzivních dlouhotrvajících srážek rybníky nemusejí kapacitně dostačovat a i při manipulaci dle manipulačního řádu může dojít k situaci, kdy přítok do rybníku je vyšší než odtok z něho. V tu chvíli hrozí několik situací – zadržování nečistot v odtokových tělesech a tím se zvyšující hrozba jejich poškození; nekontrolovatelný odtok přes bezpečnostní přepady; nekontrolovatelný odtok přes samotné těleso hráze, čímž se opět zvyšuje hrozba poškození nebo dokonce protržení hráze a tím i vzniku zvláštní povodně; naplnění rybníků přes jejich maximální hodnotu a protržení hráze. Rozliv rybníků může způsobit zatopení nemovitostí a komunikací, vytápění sklepů a další komplikace.

Rybníky na severu a severovýchodě koncentrují vodu z velmi rozsáhlého území. Dva rybníky leží na Libském potoce a jeden menší na levostranném přítoku Libského potoka (zde). Všechny jsou situovány v lesích, mají nezpevněné břehy, improvizované odtokové systémy (požeráky) a v případě existence bezpečnostního přepadu je tento v havarijním stavu. Na březích a v okolí se nachází velké množství naplavenin, což může negativně ovlivnit případnou povodeň. Manipulace na těchto dílech bude velmi problematická.

Bezprostřední ohrožení pro zastavěnou část obce Libá je Kamenný rybník. Ten soustřeďuje vodu z Libského potoka a jeho přítoků a také se zde koncentruje voda odtékající z výše zmíněných rybníků. I zde jsou břehy nezpevněné a odtok z rybníka a jeho kontrola je přinejmenším problematická.

Rybníky Malý Frank, Libský Rybník, Nová Libá, Luční Libá a dva bezejmenné ještě náleží ke katastrálnímu území Libé, je tedy nutně v případě dlouhotrvajících intenzivních srážek kontrolovat hladinu a vědět, jak ovlivňují odtokové poměry ve Vlastislavském potoce. Problématickou je i komunikace, která vede mezi těmito rybníky směrem do bce Hůrka.

Zejména Malý Frank, který pojímá vodu jak z Vlastislavského potoka, tak z vodoteče severně od něho může být v případě zvýšených průtoků velmi namáhán.

Rybník Kladivo v jižní zastavěné části obce má západní břeh tvořen komunikací a východní nezastavěným územím. Severní cíp rybníka je oproti přilehlým nemovitostem výškově níže, proto by při průtocích Q100 k jejich ohrožení dojít nemělo. Problematickým místem může být oblast u výpustě – po toku níže pod bezpečnostním přepadem, kde může dojít v případě zvýšených průtoků k vybřežení toku a splavování nečistot. V jihovýchodním cípu rybníka do něho ještě ústí kaskáda drobných vodních děl (Pilný a další), která v případě nekontrolovatelného odtoku nebo i jejich protržení mohou komplikovat situaci na rybníku Kladivo a toku níže.

Kritická může být i oblast jihovýchodně od Hůrky a Lužné u Františkových Lázní – zde se nachází komplex rybníků, který v případě nadměrných srážek je třeba mít neustále pod kontolou.

Vlivem splachů ze strání a z nedalekého lomu může dále dojít k neodtékání vody z některých komunikací a zejména v zimních měsících při tání může dojít ke vzniku ledové vrstvy na komunikacíh, která může představovat výrazné ohrožení zdraví a životů obyvatel i možnost poškození majetku. Tato situace nastala v ulici Kamenná.

Ledové nápěchy se mohou tvořit i na vodních dílech a tedy i rybnících na katastrálním území Libé a mohou poškodit tělesa hráze, břehy a odtokové systémy.