V obci Libá se závažné povodně vyskytují pouze zřídka. V minulých letech docházelo k lokálnímu vybřežení Libského potoka v zastavěném území, avšak nenapáchalo žádné výrazné škody. Je také znám případ, kdy zatrubnění Libského potoka v centrální částičce kapacitně nedostačovala a návsí protékalo cca 10 cm vody – ani tento případ však s sebou nenesl ničivé následky.

V ulici Kamenná docházelo v nedávné době hromadění neodtékající vody v zimních měsících, jež vyústilo v nános ledovky na komunikaci.