Na katastrálním území obce Libá se nachází několik možných zdrojů ohrožení.

Prvním je Libský potok se svými přítoky pramenící v lesích severně od obce a odvodňující oblasti na sever, severozápad a západ od obce. Libský potok protéká obcí od severu k jihu a těsně před zastavěnou částí katastrálního území se k jeho toku přidává pod Kamenným rybníkem nejvýraznější přitékající vodoteč. Před vtokem do zatrubnění na návsi obce je koryto potoka nezpevněné, poměrně strmé a četně meandrující. V případě intenzivních nebo dlouhotrvajících srážek by koryto Libského potoka nemuselo kapacitně pojmout množství protékající vody a hrozí tedy jeho rozlití mimo břehy a ohrožení přilehlých komunikací a nemovitostí.

Dalším výrazným ohrožujícím tokem na katastrálním území obce Libá je Vlastislavský potok odvodňující oblast severovýchodně od obce. Vlastislavský potok nepředstavuje takové ohrožení jako Libský potok, může však v případě zvýšených srážek negativně ovlivnit průběh povodně.

Oba toky se spojují v centrální části obce v blízkosti mostu přes hlavní komunikaci pod Zámkem Libá, kde je umístěn hlásný profil kategorie C.

Kromě samotných toků jsou nejvíce ohrožující z hlediska povodňové problematiky rybníky na obou tocích. V případě maximálního naplnění rybníků mohou v případě protržení hráze způsobit zvláštní povodeň, která bezprostředně ohrozí obec Libou i další obce níže. Krom scénáře zvláštní povodně mohou rybníky při nešetrné manipulaci způsobit povodňovou vlnu, která může ohrozit zdraví a životy obyvatel a poškodit jejich majetek. Na katastrálním území obce Libá se dále nacházejí také obce Hůrka a Lužná. Vodoteče v obci Hůrka tvoří východně od obce Lesní potok s několika drobnými vodními díly. V obci Lužná začíná v místních rybnících také drobná vodoteč. Oba toky se spojí v rybníkářské oblasti na jihovýchodě katastrálního území Libé.

(vodní plochy a vodní díla na k. ú. Libá zde)

Podrobný rozbor problematiky rybníků na katastrálním území obce Libá bude proveden v části Kritická místa.

Ohrožující pro obec Libá mohou být i svahové splachy (extravilánové splachy), které mohou přispět ke zhoršení povodňové situace. Tyto svahové splachy negativně ovlivňují průběh povodně a mohou i sami o sobě výrazně ohrozit zdraví a životy obyvatel nebo poškodit majetek. Obec se nachází v mírném údolí, obklopeném několika svahy. Nejčastěji se svahové splachy objevují na svazích na severu, severozápadě a západě.

(kapitola Bleskové povodně)

Sekundárním jevem povodní v zimních měsících mohou být i ledové jevy. Tající vody se usazuje na komunikaci, kde nemůže plynule odtékat a tvoří ledovou vrstvu.