Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:     Vodní plochy a nádrže        Místa omezující odtok        Ohrožené objekty    

Budeme-li postupovat ve směru toku Bystré, pak prvním kritickým místem na linii toku je lokalita, kdy Bystrá vtéká do zastavěného území. Koryto je zde velmi mělké a neregulované, tudíž hrozí velmi rychlé lokální vybřežení v délce zhruba 180 metrů od objektu č. p. 10 po objekt č. p. 159. V této délce je to dvakrát přemostěn – mostek výše slouží jako příjezdová cesta k několika objektům, mostek níže na cyklostezce překrývá novou propustkovou trubku, která ústí nad objektem č. p. 9. Dále vede tok po soukromých pozemcích, místy je překryt a poté ústí do kapacitního kamenného koryta. Výše popisovaná lokalita v případě intenzivních nebo dlouhotrvajících srážek bude ohrožena výraznými splachy a také vybřežením toku Bystrá z mělkého koryta. Voda zde má značný spád, proto se nepředpokládá zadržování vody, nicméně povodňová vlna může mít velkou energii a ohrožující potenciál pro zdraví i majetek místních obyvatel. Na dvou zmíněných místech omezujících odtokové poměry v toku dále hrozí zadržování splavovaných předmětů, tím způsobené omezení odtoku a následné možné poškození břehových hran, těles mostů nebo vznik lokálních lagun (případná rázová vlna po uvolnění překážek v toku může také negativně ovlivnit povodňovou situaci.

Dalším kritickým místem jsou zadržovací nádrže v severovýchodní části obce – nádrže mají částečně regulovatelná odtoková tělesa (odtokový kanál je levostranným přítokem Bystré u pošty), avšak v případě jejich naplnění je odtok usměrňován pracovníky obce pomocí odtokové rýhy, která vede od hráze přes parkoviště a místní komunikaci do regulovaného koryta toku Bystrá. V případě usměrnění odtoku je nutné omezit dopravu na této komunikaci a v místě usměrnění situaci neustále monitorovat.

Další problematickou lokalitou je zmiňovaná oblast soutoku Bystré a odtokového kanálu u pošty. Zde může dojít k výraznému navýšení hladiny Bystré a dále ke zpětnému vzlínání vody do odtokového koryta.

Níže po toku lze za kritická místa označit takřka všechny objekty a lokality v bezprostřední blízkosti toku Bystrá, které se nacházejí v záplavovém území Q100 a jsou vymezeny v kapitole Ohrožené objekty. Ke zhoršení situace může dále přispět i zaplavení hlavní komunikace lemující tok nebo zaplavení příjezdových mostků a komunikací k jednotlivým objektům (tato situace však může nastat při povodní o rozsahu větším než Q100).