Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií:

 • Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
 • Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
 • Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.Metodický pokyn Odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, č. 15.

Hlásné profily v povodňovém plánu

Název Kat. Provozovatel SPA
Paskov: Lesní potok – lávka v blízkosti objektu č.p.18 C obec Paskov
 • 1. 50 cm
 • 2. 80 cm
 • 3. 110 cm
Paskov: Olešná – mostek v ulici Papírenská C obec Paskov
 • 1. 110 cm
 • 2. 140 cm
 • 3. 170 cm
VD Olešná B Povodí Odry, s. p.
 • 1. 97 cm
 • 2. 144 cm
 • 3. 181 cm
Hlásné profily v systému POVIS