Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Za kritická se dále dají označit místa, kde je v blízkosti toku koncentrován materiál, odpad, dřevo a další předměty, které může povodňová vlna splavit.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace – místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:        Ohrožené objekty       Vodní díla        Místa omezující odtokové poměry

Pro přehlednost rozčleníme kritická místa podle toků, v jejichž blízkosti se nacházejí:

OSTRAVICE (linie toku)

Jak již bylo zmíněno, tok Ostravice je na katastrálním území Paskova regulován, avšak při zvýšených průtocích a následném rozlivu se řeka rozpíná na svém pravém břehu a zaplavuje zastavěné oblasti v délce od železničního přejezdu až po soutok s Olešnou. Řeka se taktéž přelévá do bývalého elektrárenského náhonu – vodoteče, která je napájena ze stavidel na Ostravici. Tato stavidla jsou regulovatelná a přístup k nim mají i pracovníci povodňové komise Paskova. Rozsah zaplavení resp. výčet konkrétních ohrožených nemovitostí bude uveden v části Ohrožené objekty tohoto plánu.

MÍSTNÍ VODOTEČ – STARÝ ELEKTRÁRENSKÝ NÁHON (linie toku)

Tento tok na katastrálním území Paskova nejprve podtéká železniční dráhu a poté pokračuje podél ulice U potoka, podtéká ulici Vodárenskou (resp. Nádražní), dále ulici Fučíkovu a ulici U parku. V zámeckém parku podtéká další dvě místní komunikace, pokračuje k ulici Mírová (předtím protéká v blízkosti městského úřadu), dále teče pod mostem na hlavní komunikaci v obci – ulicí Národního odboje a kolem čističky odpadních vod pokračuje severně mimo zastavěné území, kde se vlévá do Olešné.

OLEŠNÁ (linie toku)

Na řece Olešné, budeme-li postupovat postupně podél jejího toku, se nejprve nacházejí tři mosty mezi ulicemi Místecká a Zahradní, dále velkokapacitní most na ulici Místecká a nedaleký most u ulice Papírenská (zde se nachází pomocný hlásný profil). Pod Tvrzí Paskov se nachází další kapacitní most přes komunikaci a tři další mosty jsou podél Komenského nábřeží.

Všechny výše zmíněné objekty představují místa, kde mohou být omezeny odtokové poměry a kde je třeba zvýšené pozornosti v případě nastání povodňové situace. Dále existuje i riziko přelití Ostravice do obou menších toků a tím rapidní nárůst hladiny během krátkého času.

Mezi tokem Ostravice a Olešnou (včetně oblasti, kterou ohrožuje starý elektrárenský náhon) za nejkritičtější oblasti považujeme tyto:

• Ulice Nádražní v blízkosti domů č. p. 8, 9, 10, a 11 (zde)

• Křižovatka ulic Nádražní a Národního odboje a dále od křižovatky až po mostek přes starý vodárenský náhon (zde)

• Čistička odpadních vod u Zářičí (zde)

• Křižovatka ulic Nádražní a U Parku (zde)

• Celá oblast zámeckého parku (zde)

• Komenského nábřeží a všechny blízké objekty (zde)

MLÝNSKÝ NÁHON (linie toku)

Na Mlýnském náhonu je problematický hned první mostek v blízkosti ulice Zahradní a dále především šest vodních děl propojených s náhonem. Další dva mosty se nacházejí na ulicích U Dálnice a Kirilova. Dále už se Mlýnský náhon vlévá do Lesního potoka. Celé oblast soutoku od Hornického sídliště až po základní školu je taktéž považována za kritické místo z hlediska svižného rozlivu toků v případě intenzivních dlouhotrvajících srážek.

LESNÍ POTOK (linie toku)

Podél toku Lesního potoka představuje nebezpečí zejména mostek na silnici z Paskova do Oprechtic a také blízká komunikace. V případě vybřežení může dojít k zaplavení komunikace, což může ohrožovat projíždějící vozidla i blízké objekty. Těsně před soutokem s Mlýnským náhonem se na Lesním potoce ještě nachází podtok pod rychlostní komunikací a také mostek pod ulicí U Dálnice. I zde může dojít ke komplikacím vlivem naplavených předmětů. Pod soutokem s Mlýnským náhonem se na toku nachází ještě několik mostků v blízkosti Hornického sídliště

Další kritická místa se nacházejí v blízkosti vodní nádrže Kuboň. Jednak je to spojovací kanál mezi Lesním potokem a vodním dílem, kde může dojít k problémům při přepouštěním stejně jako k usazování nečistot a dalším komplikacím. A dále je to prostor západně od dálnice mezi domem č. p. 251 a zmiňovanou dálnicí. Zde může dojít k usazování vody na území a jejímu neodtékání případně odtékání mimo vymezená koryta. V této oblasti také může docházet k extravilánovým splachům z blízké stráně, jež mohou ještě více komplikovat situaci i například v ulici Na Kopečku nebo ulici Polní.