Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:       Vodní plochy a nádrže      Místa omezující odtok      Bleskové povodně

Budeme-li postupovat po směru toku Dobranovského potoka resp. jeho pravostranného přítoku, pak můžeme za kritická místa označit hráze Na Vorech a nádrže nad obcí. Obě vodní díla jsou v havarijním stavu a mohou být zdrojem povodňového ohrožení – hromadění nečistot, přetečení hráze, poškození nebo protržení hráze a vznik zvláštní povodně.

Pod soutokem (pod studánkou) jsou při zvýšených průtocích a vlivem splachů kritickými objekty prakticky všechny bezprostředně sousedící s tokem, kde hrozí lokální rozliv toku a ohrožení zdraví a majetku obyvatel.

I situace v minulosti ukázaly, jek mohou zhoršit povodňovou situaci naplaveniny zadržované pod mosty a lávkami. Nejen, že se v lokalitě vytvoří laguny vody a dochází k výraznému rozšíření rozlivu, ale dále může dojít k poškození břehových hran a mostních těles. Zvláštní pozornost je tedy nutné věnovat následujícím mostům:

• Most v blízkosti objektů č. p. 48 a 49,

• Most v blízkosti objektu č. p. 29,

• Most v blízkosti objektu č. p. 68 (poškozený),

• Lávka pro pěší pod obecním úřadem,

• Kamenný most s úzkým profilem u sochy Jana Nepomuckého.

V případě přívalových dešťů mohou vznikat komplikace na místní komunikaci vedoucí kolem obecního úřadu – strmá stráň převede veškerou vodu do dešťové kanalizace, která nemusí kapacitně dostačovat a může dojít k vyvěrání vody, ohrožení okolních objektů a komunikace (v minulosti již byla komunikace poškozena).

Mapa Kritických míst (modelový rozliv blízký rozlivu při povodni v r. 2010)