Z hlediska povodňové problematiky jsou nejvýraznějším zdrojem ohrožení pro obec Radvanec přirozené povodně způsobené intenzivními přívalovými srážkami. Přítoky Dobranovského potoka se střetávají před nebo uvnitř zastavěného území obce, k toku se navíc přidávají nemalé splachy z kopcovité lokality severně a severozápadně od obce.

Dobranovský potok má po většinu roku mírné koryto, sklon toku je strmý a koryto je takřka v části zastavěného území regulované. Podél toku je umístěna zástavba a silniční komunikace, takže případně vybřežení voda okamžitě přímo ohrožuje zdraví a majetek obyvatel. Související komplikací může být zadržování nečistot na břehových hranách a zejména pod mostními tělesy.

Povodňová situace může být také ovlivněna stavem na dvou vodních dílech v povodí Dobranovského p. výše nad obcí. Jak u rybníka Na Vorech, tak u nádrže nad obcí je z důvodu havarijního stavu VD manipulace nemožná. Navíc zde hrozí zadržování nečistot, dále poškození nebo přelití hrází a v krajním případě i poškození nebo protržení hráze vedoucí ke zvláštní povodni.

Radvanecký rybník transformuje vody protékající obcí Radvanec, nicméně průběh povodňové situace nijak neovlivňuje. Vlastníkem rybníka je obec Sloup a manipulaci na tomto vodním díle zabezpečuje tatáž obec.

Rychlé odkazy:       Vodní plochy a nádrže        Místa omezující odtok      Bleskové povodně      Historické zkušenosti s povodněmi