Katastrální území obce Semice je potenciálně ohroženo několika zdroji. Jedním je bezprostředně blízká řeka Labe, která se v důsledku dlouhotrvajících případně přívalových srážek může rozvodnit a ohrozit tak zejména chatové oblasti mezi starým a novým korytem Labe (v případě povodně rozsahu Q20), ale i severní zastavěnou část obce (v případě povodně rozsahu Q100).

Dalším ohrožujícím vodním tokem je Semický potok lemující severní zastavěnou část obce. I tento vodní může být ohrožující v případě dlouhotrvajících nebo přívalových srážek, následném nasycení okolní půdy a důsledném zvýšení hladiny a průtoku. Výrazně se zvyšující hladina Labe její rozvodnění směrem k Semickému potoku bude mít pravděpodobně přímý vliv na navyšující se hladinu tohoto toku. Na toku se nacházejí četné mostky a lávky, které mohou tvořit překážku volnému toku potoka. Případná kumulace naplavenin (nebo dokonce jejich stržení) vodou zvyšuje rizko rozlití potoka a následného zvýšení povodňového ohrožení.

Třetím faktorem ohrožujícím katastrální území obce Semice je bezejmenná vodoteč pramenící pod Semickou Hůrou (231 m n. m.) jižně od obce. Tato vodoteč akumuluje vodu stékající ze svahu zmíněné Semické hůry a její koryto v případě dlouhotrvajících nebo přívalových dešťů není schopno pojmout velké množství vody. V důsledku přelití je ohrožena jihozápadní část obce Semice, kde se, mimo jiné, nachází i obecní úřad a zároveň sídlo povodňové komise.

Rychlé odkazy:        Vodní díla        Místa ohrožená bleskovou povodní        Místa omezující odtokové poměry