Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku. Na území obce Senička se nachází několik lávek položených nízko nad tokem – je třeba monitorovat stav pod všemi přemostěními a zabezpečovat plynulost průtoku. Lávky opatřené vytahovacím zábradlím jsou vhodnou prevencí zadržování splavenin.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:       Místa omezující odtok     Ohrožené objekty      Vodní plochy a vodní díla      Bleskové povodně      Záplavové území

Při postupu ve směru toku se ještě před zastavěným územím k toku svažuje polní cesta – v současnosti podtéká hlavní silniční komunikaci a vede vedle dvou záchytných nádrží. Tyto nádrže částečně zachycují svahové splachy. Za kritické místo lze označit právě propustek pod silnicí, kde se v případě svahových splachů mohou zadržovat splaveniny a ty následně omezovat odtok a poškozovat těleso propustku.

Níže po toku se nachází drobný rybník u hřiště. Rybník má přirozený přítok a odtok, jediný problém může nastat na odtoku, pokud by došlo k zachycování splavenin, může v extrémním případě dojít k přelití rybníka a třeba i poškození hráze.

Za problematická místa lze označit také dětské hřiště, lávku na sportoviště na pravém břehu i samotné sportoviště – před možným zaplavením je nutné zabezpečit odplavitelné předměty a chránit objekty a vybavení.

V blízkosti objektu č. p. 141 se nachází brod, který je nutné v případě nastání povodně neprodleně uzavřít a zamezit průjezdu s výjimkou zabezpečovacích prací. Od brodu po nejbližší mostek je tok veden v neregulovaném korytě.