V obci Senička existují z hlediska povodní dva druhy ohrožení – přirozené povodně na toku Blata a bleskové povodně (svahové splachy).

Na toku Blata je stanoveno záplavové území. V záplavové zóně Q100 se nachází cca 15 objektů. Koryto toku je místy regulované a zastavěné území lemuje na jižní straně obce. Rozliv toku mimo koryto taktéž může zaplavit část místních komunikací.

Bleskové povodně jsou ohrožením pro několik objektů na severozápadním cípu obce. Zejména v případě nevhodného osevu po svahu mohou intenzivní přívalové deště způsobit bleskové povodně s velmi rychlým nástupem.

Rychlé odkazy:     Vodní plochy a vodní díla      Bleskové povodně      Záplavové území