Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při zvýšených průtocích a splavování materiálu a předmětů může dojít ke snížení průtokové kapacity nebo postupnému ucpávání koryta splávím. Následně může dojít k poškození břehových hran, mostních a hradících těles, ke zpětnému vzdutí nebo vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:      Vodní plochy a vodní díla      Záplavové území      Místa omezující odtok      Ohrožené objekty     Bleskové povodně

Tok Litava: přepady retenčního prostoru Bažantnice, jez Šestisplav, všechna hradící zařízení na toku.

Prostředníček: Zatrubnění toku Prostředníček, Obtok (Bezpečnostní přepad ústící do zamřížované komory), přeliv do mokřadu a odtoková komora mokřadu, hradící objekt u ČOV.

Velký rybník a dvě blízká vodní díla: odtokové kanály, hradící zařízení.

Splachové trasy: viz mapu níže