Slavkov u Brna je město v okrese Vyškov v Jihomoravském kraji, ORP Slavkov u Brna, 20 km východně od Brna. Město. Žije zde přibližně 6 300 obyvatel. Město leží v nadmořské výšce 211 m n. m. a rozloha katastrálního území města činí 14,95 km2. Město Slavkov u Brna leží v širokém údolí řeky Litavy, převážně na sever od ní. Nejníže položená část města leží v údolní nivě toku Litava a místního toku Prostředníček s přítokem zvaným Postranná.

Slavkovem protéká řeka Litava (dříve Cézava). Jedná se o významný levostranný přítok Svratky. Její délka je 58,3 km, povodí zabírá 789,8 km². Litava přitéká z Hodějic do Slavkova a potom pokračuje do sousední obce Vážany nad Litavou. Litava s levobřežním přítokem Nížkovický potok odvodňuje pouze jižní část území a městem převážně jen protéká. Těsně před ústím Nížkovického potoka do Litavy leží Velký rybník, jehož neovladatelný retenční objem je využíván pro tlumení velkých průtoků v Litavě přes nehrazený přeliv v levobřežní hrázi Litavy. Tok Prostředníček odvodňuje veškeré plochy města severně od Litavy a pod jezem Šestisplav se jako pravobřežní přítok vlévá do Litavy.

Při úpravě toku pro zvýšení kapacity koryta Litavy byl zřízen nový pravobřežní retenční objem nazvaný Retenční nádrž Bažantnice pro transformaci velkých průtoků nad hodnoty Q20, k jehož plnění dojde přes nehrazený přeliv v pravobřežní hrázi Litavy. Retenční nádrž Bažantnice leží v povodí Prostředníčku (na horním toku) a jeho objem po naplnění je řízeně odpouštěn do dolní části Prostřeníčka (Vodní dílo PPO Slavkov u Brna - Hradící objekt na Prostředníčku). Zemní hráz retence Bažatnice byla doplněna mobilní protipovodňovou stěnou v ulici Slovákova.

V rámci další stavby pro povodňovou ochranu města byl zřízen obtok Prostředníčka (z části zaklenutý, z části otevřený), který zvyšuje celkovou průtokovou kapacitu Prostředníčka od vtoku do obtoku u sídliště RD Luční až po propustek pod silnicí č. I/50.

Mezi obtokem a vlastním tokem Prostředníčka byl vytvořen Mokřad Prostředníček s retenčním objemem (Vodní dílo PPO Slavkov u Brna – Mokřad na Prostředníčku), který je plněn při průchodu velkých vod Prostředníčkem nebo průtokem Prostředníka při uzavření Hradícího objektu u ČOV na Prostředníčku. Obtok Prostředníčka v součinnosti s retenčním objemem mokřadu zajišťuje ochranu na průtok Q100 v Postředníčku. Ohrázování Mokřadu je doplněno mobilní protipovodňovou stěnou u ul. Nerudova, aby mimo období povodní byl zajištěn průjezd obslužnou komunikací a příjezd k plochám uvnitř Mokřadu. Mokřad na Prostředníčku je plněn přes nehrazený přeliv na obtoku Prostředníčka. Jeho retenční objem pod úrovní přelivu je řízeně odpouštěn manipulací na odtokové komoře mokřadu (Vodní dílo PPO Slavkov u Brna – odtoková komora mokřadu).

Na toku Prostředníček v profilu u ČOV na silničním propustku místní komunikace byl zřízen Hradící objekt u ČOV, který uzavírá zpětný vtok z velkých průtoků na Litavě do Prostředníčka a tím do intravilánu města (vodní dílo PPO Slavkov u Brna - Hradící objekt u ČOV).

Ochrana lokality RD v ul. Luční je zajištěna ohrázováním proti velkým vodám v Prostředníčku a doplněna mobilní protipovodňovou stěnou v ulici Luční.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.