Rozsah ohrožených částí obce je výrazně rozdílný, pokud hrozí přirozená povodňová situace na toku Litava nebo na toku Prostředníček. Přirozené povodně na obou tocích mohou nastat v případě intenzivních nebo dlouhotrvajících srážek v povodí toků. Zvláštním případem mohou být ledové jevy – přicpání koryt toků ledovými nápěchy a krami a následné vzdouvání hladin.

Tok Litava (Litava Q100 = 46,0 m3/s, Litava Q10 = 27,5 m3/s)

Po realizaci stavby „Litava – zvýšení kapacity koryta" je koryto v průběhu zastavěnou části Slavkova dimenzováno na bezpečný průtok bez vybřežení a přelivů do retenčních prostor do Q = 27,5 m3/s (tj. Q10).

Při zvětšení průtoku nad tuto hodnotu dochází k přelivu přes levobřežní hráz do retence Velkého rybníka a odtud do Litavy bez ohrožení města. Při zvětšení průtoku nad Q = 28 m3/s ( Q20 = 32,5 m3/s ) dochází k přelivu do retence Bažantnice. Pouze při tomto stavu (3. SPA) dochází k ohrožení části nemovitostí mezi Litavou a oddálenou pravobřežní hrází průtoky tokem Litava. Při průtoku nad Q20 v Litavě dojde k zatopení převážně zemědělských pozemků a části provozních objektů na nich v prostoru jezu na Litavě Šestisplav (mezi ČOV a železničním mostem).

Tok Prostředníček (Prostředníček Q100 = 16,0 m3/s, Q10 = 6,7 m3/s)

Po realizaci stavby „Slavkov – povodňová ochrana města" je kapacita přirozeného koryta (limitovanou zatrubněnou částí) doplněna kapacitou obtoku Prostředníčka a na něm ležícím retenčním objemem v Mokřadu Prostředníček a přirozené retence „ Zelnice". Proti zatopení intravilánu zpětnou vodou z Litavy je zřízen na Prostředníčku "Hradící objekt u ČOV ". Při extrémních srážkách nad severní části města „nad Zámkem" dochází k velkým průtokům v Postranné, která je nově ohrázována. Tím je zabráněno zátopě ploch pro bytovou výstavbu a výhledovou obslužnou výstavbu či veřejnou zeleň pod ulicí Slovákova. Omezení plochy RN Mokřad na Prostředníčku je zajištěno zemní a betonovou hrází, doplněnou mobilní povodňovou stěnu „Nerudova". Ochrana sídliště RD Luční je zajištěna ohrázováním s mobilní povodňovou stěnou „Luční". Veškeré objekty a k zástavbě určené plochy jsou uvedený povodňovým opatřením ochráněny proti přirozené povodni v toku Prostředníček.

Dalších zdrojem ohrožení pro intravilán města mohou být svahové splachy z lokalit severně od hlavního zastavěného území.

Ohrožení zvláštní povodní může vzniknout: poškozením nebo protržením pravobřežních ochranných hrází Litavy včetně oddálené pravobřežní hráze; poškozením nebo protržením pravobřežních ochranných hrází Prostředníčka, ohrázováním vlastního mokřadu nebo ohrazováním Postranné; poškozením nebo protržením ochranných hrází kolem sídliště RD Luční.

Rychlé odkazy:       Vodní plochy a vodní díla     Záplavové území     Místa omezující odtok     Ohrožené objekty     Bleskové povodně