Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:        Vodní plochy a vodní díla       Záplavové území      Bleskové povodně      Místa omezující odtok       Ohrožené objekty

Budeme-li postupovat ve směru toku Maleníku, pak ještě před vtokem do vodního díla tok dvakrát podtéká nezpevněnou komunikaci – v těchto místech může dojít k hromadění splavenin a omezování odtoku. Veškerá voda z povodí Maleníku je koncentrována ve vodní nádrži nad obcí – odtok z VD je přirozený (požerákem). Stav na vodní nádrži v případě nastání povodně je nutné monitorovat a postupovat dle manipulačního řádu VD. V případě mimořádné manipulace je nutná konzultace s nadřízenou ORP.

Cestu vedoucí k vodní nádrži (cca 150 metrů pod hrází) podtéká levobřežní přítok Maleníku – propustek je zhotoven se středním pilířem, tudíž existuje velké pravděpodobnost zadržování naplavenin, snížení průtočné kapacity a případného rozlivu do okolí nebo poškození mostního tělesa. Na této propusti je nutné zabezpečovat plynulý průtok.

Maleník protéká zastavěné území od SV k JZ. Na jeho toku není stanoveno záplavové území, avšak z historických zkušeností víme, že při výrazném rozlivu jsou ohroženy následující objekty: č. p. 20, 26, 27, 80, 179, 116, 106, 205, 113, 111, 207, 108, 222, 107, 50, 103, 196, 57, 58 a 59. Na toku se nacházejí v zastavěném území 3 mosty a několik lávek pro pěší. Mosty jsou opět opatřeny středním pilířem, tudíž existuje zvýšené riziko zadržování splavenin. Přicpání koryta v blízkosti mostů může negativně ovlivnit povodňovou situaci a způsobit dřívější rozliv mimo koryto.

U objektu č. p. 179 se k pravému břehu přidává bezejmenný přítok, který je v závěru veden v zatrubněném korytě. V případě přicpání zde může voda proudit po místní komunikaci směrem do koryta Maleníku.

V lokalitě Stráně, v blízkosti místa, kde se do Maleníku vlévá Radotínský potok, se nacházejí tři vodní díla. V případě povodní je nutné opět postupovat dle manipulačního řádu, případně zabezpečovat plynulý odtok a stav monitorovat z důvodu varování obce po toku níže.

V jižním cípu katastrálního území se Maleník vlévá do Dolnonětčického p. v blízkosti hospodářského objektu. Maleník v této lokalitě podtéká ještě jednu cestu – i zde je nutný monitoring a zabezpečování plynulosti průtoku. Silniční most nad Dolnonětčickým potokem je dostatečně kapacitní – most je místem monitoringu stavu toku pro potřeby varování obce Dřevohostice.