Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:        Vodní plochy a nádrže       Místa omezující odtok       Ohrožené objekty    

Nejkritičtější místo se nachází v nejnižší části obce v oblasti rybníků. Problematickou se v případě velmi intenzivních srážek může stát hráz Kachního rybníka, kdy hrozí přetečení hráze a vyplavení nemovitostí u rybníka. Dále je ohrožena obecní cesta vedoucí kolem rybníků. Za další kritické místo lze označit oblast kolem drobné vodoteče odvádějící vodu z Výročního rybníka směrem do Dobranovského potoka, jež ohrožuje nemovitost č. p. 81. Oblast kolem rybníků je potřeba v případě hrozící povodně monitorovat, neboť rybníky mohou být zdrojem ohrožení pro obec po toku níže.

Vlivem extravilánových splachů je ohrožována cesta vedoucí ze zalesněné severovýchodní části katastru směrem od Modlivého dolu do zastavěné části obce, kdy je ohrožena jednak cesta, ale v mimořádných situacích mohou být ohroženy i přilehlé nemovitosti. K omezení negativního vlivu těchto svahových splachů byla vybudována odvodňovací rýha a drobná nádrž, která jímá vodu při vydatných a náhlých deštích. Ani ta však nemusí být v případě nadprůměrných srážek dostačující. Voda stékající po cestě směrem do obce může způsobit její nátrhy, vyústit až na hlavní komunikaci, kde následně hrozí aquaplaning (dochází ke snížení ovladatelnosti vozidla a tato situace může vyústit ve vážnou dopravní nehodu). Dalším ohroženým místem je sportoviště nacházející se taktéž pod lesnatým svahem – pod Tisovým vrchem. V případě náhlých, vydatných dešťů dochází ke splachům ze zalesněné východní části katastru po cestě od hřbitova směrem ke sportovišti při hlavní silnici. Hrozí zde nátrhy cesty a sportovišti podmáčení a zanesení splavenými nečistotami.