Vzhledem k rozsahu a geografii území na katastrálním území obce Svojkov identifikujeme dva výrazné zdroje povodňového ohrožení.

Tím prvním zdrojem ohrožení jsou přívalové deště. Přilehlé zalesněné svahy jsou poměrně strmé. Při nasycení půdy může dojít ke svižnému stékání vody z lesnatých svahů jihozápadním směrem do obce, tím ke zhoršení povodňové situace a ohrožení zdraví obyvatel nebo poškození majetku.

Dalším zdrojem povodňového ohrožení jsou vodní díla. V případě intenzivních dlouhotrvajících srážek mohou hladiny rybníků dosáhnout maximálního limitu naplnění a v krajním případě může dojít v případě protržení hráze ke zvláštní povodni, která bezprostředně ohrozí nejen zastavěné území obce, komunikace v obci, ale i obce a lokality po toku níže.

Rychlé odkazy:        Vodní plochy a nádrže      Místa omezující odtok         Historické zkušenosti s povodněmi