Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku. Na vyčtených mostcích, lávkách, propustcích apod. je největším rizikem zadržování splavovaných předmětů, jejich následná akumulace a tím způsobené omezování odtoku a koncentraci vody před překážkou, kde nemůže plynule odtékat. To v konečném důsledku může způsobovat poškození mostních těles, rázovou vlnu v případě náhlého uvolnění nebo zaplavování lokalit vlivem utvářené laguny. Proto je nutné monitorovat stav na těchto místech a zabezpečovat průtočnost na tam, kde hrozí omezení odtokových poměrů.

Mezi kritická místa můžeme řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:   Místa omezující odtok    Vodní díla    Mapa záplavového území     Ohrožené objekty   Bleskové povodně    Historické povodně

Budeme-li postupovat ve směru toku Vltavy, pak první lokalitou, kterou lze označit za kritickou je hranice s k.ú. Malšín. V lokalitě je hned několik problematických míst – z hlediska přirozené povodně na Vltavě se jedná zejména o brod, který je nutné při nastání povodně neprodleně uzavřít, a dále o obslužné objekty kempu U Fíka a kempu Branná. Oba kempy se nacházejí v záplavovém území a je tedy nutné přednostní varování a případná pomoc při evakuaci či zabezpečovacích pracích. Těsně před zmíněným brodem se k toku Vltavy přidává Všimarský potok, který lavíruje na hranici mezi k. ú. Větřní a Malšín – část chatové osady Nahořany náleží k obci Větřní a i zde je třeba monitorovat situaci a následně varovat obyvatele ohrožených objektů, případně pomoci při evakuaci nebo zabezpečení před povodní.

Před Zátoní se k toku Vltavy přidává z leva Strážný potok – kritickým místem je opět podtok pod komunikací II/160 (u odbočky na Svéraz). V samotné části Zátoň je ohroženo několik objektů po obou březích (č. p. 2, 7, 13, příp. další).

Dalším levobřežním přítokem Vltavy je Zátoňskodvorský p., na kterém za kritické místo lze označit podtok pod hlavní komunikací – vysoké průtoky a nedostatečná kapacita ohrožují blízké objekty i provoz na silnici.

Při další postupu ve směru toku se na levém břehu nacházejí další dva kempy – Viking a Na Pískárně: zde hrozí rozsáhlé zaplavení a ohrožení zdraví a majetku obyvatel a návštěvníků (opět je nutné přednostní varování a případná pomoc při evakuaci či zabezpečovacích pracích. U zastávky autobusu Hašlovice, rozc. (v blízkosti kempu Na Pískárně) podtéká komunikaci bezejmenná vodoteč, která se níže vlévá do vodního díla u Vltavy – i tento propustek je nutné vnímat jako kritický bod.

U jezu a mostu v Dobrné (těsně před papírnou ve Větřní) se nachází na pravém břehu kompostárna – v případě výrazného rozlivu je nutné kontrolovat její zabezpečení a postupovat dle provozního řádu, aby nedošlo ke kontaminaci vody v řece. Níže Vltava ve Větřní svým případným rozlivem některé části provozu papíren.

V samotné obci Větřní, která se svažuje od západu k východu k Vltavě, rozdělíme výčet kritických míst podle toků, na kterých se nacházejí.

První část území (části Lužná, Metlín, J, JZ zastavěného území Větřní až po vrch Větrník) je odvodňována Heřmanským potokem. Po většinu roku je tok mírný, avšak v případě intenzivních srážek v povodí nebezpečně navýší svůj průtok a v dolní části toku může být velmi ohrožující – včasně identifikovat nebezpečí lze na následujících monitorovacích místech: rybník v Lužné, hlásný profil na cestě směrem k části Lužná a rybník Herďák – ul. U Rybníka. Tato místa je nutné v případě nebezpečí povodně monitorovat (na rybnících zabezpečovat plynulý odtok příp. uvolnit zadržovací kapacitu) pro včasné varování a zabezpečení kritických míst níže - na dolním toku v ulici U Lípy a Rožmberská. Tam se nejprve nachází dva mostky s nedostatečnou kapacitou, kde hrozí zadržování splavenin (na středním pilíři jednoho mostu a tělesech druhého). Pod silniční komunikací se nachází propustek a česla u zdí – v této lokalitě hrozí rozliv na komunikaci a směrem do obytných budov. V r. 2002 došlo k povodňové situaci a část obyvatel lokalita byla nucena se evakuovat. Z hlediska povodňové problematiky není dále vhodné umístění improvizovaných mříží před vtokem do objektu papíren – kriticky zde hrozí zadržování splavenin a následný rozliv.

Další část území je splavována tokem „U koupaliště". Zde jsou problematické zejména podtoky pod komunikacemi, ale především částečně zatrubněná část u ulice K Bazénu – koryto, propustě a okolí toku je v havarijním stavu s velmi obtížnou možností kontroly a monitoringu a s vysokou pravděpodobností omezení odtoku. Zdrojnicí pro tuto vodoteč je také nemalý rybník v ul. U Studánky – vodní dílo bez manipulačního zařízení může zhoršit povodňovou situaci v lokalitě v případě, že by přítok byl výrazně nižší než odtok. V tom případě je nutné svedení vod do vodoteče a kontrola plynulosti průtoku.

Severní část území (Dolní Němče) jsou odvodňovány Němčeským potokem – v zastavěném území mělké koryto v bezprostřední blízkosti několika sídel – v případě intenzivních nebo dlouhotrvajících dešťů, nebo v případě zvýšeného odtoku z rybníka výše může dojít k rozlivu toku na komunikace, k objektům a tím ohrožení zdraví a majetku obyvatel.