Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Prvním kritickým místem na katastrálním území Boleradic, budeme-li postupovat podél toku Harasky, je, těsně na hranici s katastrálním územím obce Diváky, mostek u Diváckého mlýna (zde). Nemovitost samotná je oproti hladině toku vyvýšená a neměla by být výrazněji ohrožena. Mostek je však spojovací komunikací a v případě hrozícího zatopení nebo jeho poškození dojde k odříznutí tamních obyvatel.

Dalším kritickým místem je bezpochyby Boleradický rybník (zde). Před vtokem do rybníka Haraska splavuje rozsáhlé území včetně přilehlých strmých strání. V případě intenzivních dlouhotrvajících srážek může hladina rybníku snadno dosáhnout maximálního limitu naplnění. V případě, že bude přítok do rybníka vyšší, než možný odtok může dojít k přelití bezpečnostního přepadu a nekontrolovatelnému odtoku, který ohrozí zastavěné území Boleradic v blízkosti toku. V krajním případě může dojít v případě protržení hráze ke zvláštní povodni, která bezprostředně ohrozí zastavěné území městyse a tím ohrozit životy a zdraví obyvatel a poškodit majetek.

Většina mostků v městysu je v dobrém stavu. Břehy jsou povětšinou zpevněné a tak by k vymílání břehů v případě povodně mělo docházet pouze zřídka. Ve spojení se splachy z blízkých svahů by k rozlivu Harasky a tedy ohrožení objektů v blízkosti toku mohlo docházet. Kritičnost ohrožení je však závislá na mnoha faktorech a není tedy možné přesně vymezit ohrožené nemovitosti v blízkosti Harasky.

V havarijním stavu je bezpochyby mostek ve východní části obce pod Hřbitovem (zde). V případě zvýšených průtoků může povodňová vlna mostek poškodit nebo i strhnout což by mělo velmi negativní vliv na průběh povodňové situace. Došlo by k omezení odtoku a tím zaplavení přilehlých komunikací a nemovitostí. Koryto Harasky je od popisovaného mostku neupravované. Může zde docházet k rozlivům mimo koryto, vymílání břehů, ohrožování zdraví obyvatel i poškozování majetku.

Negativní vliv na průběh povodně mohou mít také extravilánové splachy především ze svahů západně a jihozápadně od městyse. Ty ohrožují zastavěnou část katastrálního území městyse Boleradice i celkové zhoršují průběh povodní tím, že nekontrolovaně přitékají do Harasky a celkově navyšují průtok v městysi, ale také zanášejí koryto splavenými nečistotami.

Rychlé odkazy: Vodní díla   Bleskové povodně   Ohrožené objekty