V městysi Boleradice se povodně vyskytují zřídka, mají však v historii poměrně ničivý charakter. Existují záznamy z povodní 27. srpna 1989, kdy lokální intenzivní srážky vyústili v ničivou povodeň, která způsobila nemalé materiální škody. Dokonce došlo i k poškození hráze rybníka

V nedávné minulosti byla obec zasažena povodněmi způsobenými převážně přívalovými srážkami, které způsobily následné nasycení půdy a svahové povodně, jež vyústily v lokální rozlivy toky Harasky. Ke zmírnění negativních důsledků povodní je využíván Boleradický rybník a dále na základě zkušeností z historických povodní je průběžně zpevňováno koryto v zastavěném území městyse.